Dodávky - 235893-2020

Zobrazit zhuštěný náhled

Submission deadline has been amended by:  368985-2020
20/05/2020    S98

Česko-Praha: Letecké oděvy

2020/S 098-235893

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha 6
PSČ: 160 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
K rukám: Mária Hűbnerová
E-mail: maria.hubnerova@army.cz
Tel.: +420 973225175
Fax: +420 973225192

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.army.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://nen.nipez.cz

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Oděv pro výkonné letce
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Brno

Kód NUTS CZ064 Jihomoravský kraj

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky bund a kalhot oděvu 2007 dvoudílného, kombinéz 2007, kapes 2007 odepínatelných, vest 2007 zimních a vložek 2007 zimních pro výkonné letce.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

18132000 Letecké oděvy

II.1.7)Informace o subdodávkách
Uchazeč musí v nabídce uvést poměrnou část zakázky, kterou případně hodlá zadat subdodavatelům, a navržené subdodavatele, jakož i předmět subdodávek, na něž jednotlivé subdodavatele navrhuje
Uchazeč musí oznámit změny ohledně subdodavatelů, k nimž dojde během plnění zakázky
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Maximálně do výše finačního objemu uvedeného v rámcové dohodě.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 15.10.2024

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platební a fakturační podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu rámcové dohody, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD").
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým podléhá plnění zakázky, především pokud jde o zabezpečení dodávek a důvěrnost informací:
III.1.5)Informace o bezpečnostní prověrce:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady

Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel způsobem uvedeným v § 75 odst. 1 ZZVZ.
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Podrobně jsou uvedeny požadavky na prokázání kvalifikace v ZD.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
III.2.3)Technická a/nebo profesní způsobilost

Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel:
a) podle § 196 odst. 1 písm. b) ZZVZ seznamem významných dodávek poskytnutých za posledních 5 letech před
Zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele a osvědčení objednatele;
b) podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ předložením vzorků;
c) podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ předložením technické dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci:
a) podle § 196 odst. 1 písm. b) ZZVZ, pokud z osvědčení objednatele bude patrné, že dodavatel v posledních 5 letech poskytoval významné dodávky svrchního oděvního zboží v celkovém finančním objemu minimálně 5 000 000 CZK bez DPH, z nichž alespoň jedna dodávka byla realizována ve finančním objemu minimálně 1 000 000 CZK bez DPH. Osvědčení objednatele může být nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvědčení není možné, nebo je objednatel odmítl;
b) podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ předložením vzorků v rozsahu a podle podmínek uvedených v příloze č. 1 ZD „Požadavky na technickou kvalifikaci";
c) podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ předložením samostatné složky technické dokumentace v rozsahu a podle podmínek uvedených v příloze č. 1 ZD „Požadavky na technickou kvalifikaci".
Podrobně v ZD.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
SpMO 9509-10/2020-1350
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
30.6.2020 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.5.2020