Dostawy - 235895-2020

Wyświetl widok skrócony

Submission deadline has been amended by:  287776-2020
20/05/2020    S98

Polska-Warszawa: Symulatory walki

2020/S 098-235895

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Osoba do kontaktów: Roman Szott
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873385
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.iu.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekretarz Komisji
Osoba do kontaktów: Izabela MOSKAŁA
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873208

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Trenażer obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe miejsce realizacji dostawy zostanie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA, spełniającego wymagania Zamawiającego określone w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl.

2. Trenażer obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA wykorzystany będzie do szkolenia obsług stacji systemu GUNICA.
3. Szczegółowe wymagania dla Trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA ujęte zostaną w SIWZ i załączonych do niej „Wstępnych Założeniach Taktyczno – Technicznych dla Trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA", które zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
5.Trenażer obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA będzie podlegał ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa prowadzonej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 114) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1385). Szczegóły w tym zakresie zostaną przekazane Wykonawcom w SIWZ.
6.Trenażer obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA będzie podlegał odbiorowi wojskowemu realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35740000 Symulatory walki - FB01, 48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego - FA04

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia powyżej 428 000 euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zaliczki, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
4. Szczegółowe informacje, dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 131w ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej "ustawą Pzp".
3.Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o realizację zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty wspólnie ubiegające się o wspólną realizację zamówienia powinny:
1.Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2.Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będzie żądał przedłożenia umowy (kopię umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem) regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1.O udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, zgodnie z art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2.Przedmiot umowy będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.
3.W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w art. 131 g ust. 1 ustawy Pzp.
4.W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w art. 131 g ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
5.Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa dostaw zostaną określone w SIWZ.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 b pkt 1-3 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie posiadanej koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3.
b) sytuacji finansowej – w zakresie określonym w Sekcji III. 2.2 ogłoszenia,
c) zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie określonym w Sekcji III.2.3 ogłoszenia.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kryteriów selekcji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (wzór - załącznik nr 2 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.iu.wp.mil.pl), należy złożyć:

1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia”, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 b ustawy i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy osobno);

2) aktualną koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym, w zakresie określonym w Części IV - rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT, WT VI pkt 3 załącznika - „Klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji” do rozporządzenia Rady Ministrów z 17.9.2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji(Dz. U. z 2019 r. poz. 1888), wydanej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214) lub inny dokument, wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie tj.: obowiązek posiadania uprawnień w postaci koncesji na wytwarzanie i obrót dotyczy Wykonawców wytwarzających, a koncesji na obrót - Wykonawców prowadzących działalność handlową dotyczącą materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który nie będzie wytwarzał lub nie będzie dokonywał obrotu przedmiotowym wyrobem nie musi posiadać koncesji w tym zakresie.

3) Oświadczenie potwierdzające zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia - dla wykonawców krajowych i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia - dla wykonawców zagranicznych. Wzory ww. Oświadczeń zamieszczono wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.pl. Zamawiający uznaje równoważne dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o ww. klauzuli tajności wydane przez inne państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała zobowiązania w zakresie ochrony i wymiany informacji niejawnych (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy składa osobno).

4) Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.2 dla warunku określonego powyżej, tj. w ust. 1 pkt 2 lit. b.
5) Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.3 dla warunku określonego powyżej, tj. w ust. 1 pkt 2 lit. c.
3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy składa osobno):
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:
1) w pkt 1- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp;
2) w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3) dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b, pkt 2 ustawy Pzp tj. dotyczącego sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową. w wysokości 5.000.000 PLN (słownie: pięciu milionów złotych 00/100).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej 5.000.000,00, PLN (słownie: pięciu milionów złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie ww. warunku.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w walutach innych niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.
6. Zgodnie z art. 22 a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji finansowej innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określą w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III. 2.1 ust. 3 pkt 1 do 2.
9. Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w Sekcji III. 2.1.
10. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 6 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił podmiot innym podmiotem
Lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową, o której mowa w ust. 1.
11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 (jedną) dostawę/usługę (przez „1 dostawę/usługę” Zamawiający rozumie 1 należycie zrealizowaną umowę):
a) dostawę symulatorów/trenażerów lub urządzeń szkoleniowo – treningowych dla obsług sprzętu wojskowego lub systemów uzbrojenia wraz z oprogramowaniem o wartości brutto, co najmniej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
b) dostawę stacji lub aparatowni lub systemów z obszaru rozpoznania radioelektronicznego, walki elektronicznej lub radiolokacji o wartości brutto, co najmniej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
c) usługę montażu trenażerów lub innych urządzeń stacjonarnych z wykorzystaniem infrastruktury budowlanej o wartości brutto, co najmniej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

1) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, dostaw/usług (z podaniem wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa/ usługa została wykonana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego http://www.iu.wp.pl. wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane należycie:

a) dostaw symulatorów/trenażerów lub urządzeń szkoleniowo – treningowych dla obsług sprzętu wojskowego lub systemów uzbrojenia wraz z oprogramowaniem o wartości brutto, co najmniej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych)
b) dostaw stacji lub aparatowni lub systemów z obszaru rozpoznania radioelektronicznego, walki elektronicznej lub radiolokacji o wartości brutto, co najmniej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
c) usług montażu trenażerów lub innych urządzeń stacjonarnych z wykorzystaniem infrastruktury budowlanej o wartości brutto, co najmniej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2) Dowodami należytego wykonania są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa/usługa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające jej należyte wykonanie wraz z uzasadnieniem potwierdzającym obiektywne przyczyny braku możliwości uzyskania właściwych dowodów należytego wykonania;
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie;
4) W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw/usług w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na polski złoty. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy/usługi. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącego zdolności zawodowych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:
a) dwoma osobami wykazującymi się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w montażu trenażerów lub innych urządzeń, z których każda z nich musi posiadać aktualne Poświadczenie Bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki organizacyjnej, dopuszczające do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE ” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
b) dwoma osobami do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych, z których każda z nich musi posiadać aktualne Poświadczenie Bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczające do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE ” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
c) trzema osobami z conajmniej trzyletnim doświadczeniem w tworzeniu i obsłudze oprogramowania w zakresie symulacji urządzeń o przeznaczeniu wojskowym, z których każda z nich musi posiadać aktualne Poświadczenie Bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki organizacyjnej, dopuszczające do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE ” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
1) Na potwierdzenie powyższego warunku należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełny wykaz osób. Wykaz ten powinien zawierać informacje dotyczące: doświadczenia zawodowego, posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie informacji niejawnych, zakresu wykonywanych czynności, posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia oraz podstawy prawnej do

Dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl. W przypadku Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uprawnień tych osób do dostępu do informacji niejawnych w drodze procedury "Request for Visit"

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
3) Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
3. Zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określą w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III. 2.1 ust. 3 pkt 1 do 2.
6. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił podmiot innym podmiotem
Lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną, o której mowa w ust. 1
7. Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w Sekcji III. 2.1.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1.W przypadku, gdy wymagane warunki spełni więcej niż ww. liczba Wykonawców Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw/usług. 2.Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu dostaw/usług i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że dostawy/usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie przyznawał punkty za wykazanie, że Wykonawca wykonał dodatkową dostawę/usługę spełniającą warunki, o których mowa w sekcji III. 2.3, pkt 1. Zamawiający przyzna: 1) za wykazanie każdej dodatkowej dostawy, o której mowa w sekcji III.2.3, pkt 1 lit. a - 1 pkt, jednak nie więcej niż 5 pkt; 2) za wykazanie każdej dodatkowej dostawy, o której mowa w sekcji III.2.3, pkt 1 lit. b - 1 pkt, jednak nie więcej niż 5 pkt; 3) za wykazanie każdej dodatkowej usługi, o której mowa w sekcji III.2.3, pkt 1 lit. c – 1 pkt, jednak nie więcej niż 5 pkt. 3.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto wszystkich wykonanych przez Wykonawcę dostaw/usług spełniającym warunek, o którym mowa w sekcji III. 2.3, pkt 1, wykazanych w złożonym przez Wykonawcę wykazie. 4.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia będzie równa lub mniejsza niż 5 (pięciu), Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, bez przyznawania punktów.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Gwarancja. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/149/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.6.2020 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 131h ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
4. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej, pismem trwałym.
5. Wraz z wnioskiem w terminie określonym w sekcji IV.3.4, należy złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami sekcji III.1.3, III.2.1, III.2.2 i III.2.3;
2) pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocników;
6. Wniosek, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę (-by) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wniosek, oświadczenia i dokumenty dla których zostały określone wzory zawarte w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiający zaleca wypełnić według wymagań w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich treści.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia,dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.2 ust. 7 zdanie pierwsze, sekcji III.2.3 ust. 4 zdanie pierwsze, muszą być złożone w oryginale.
9. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
10. Pozostałe oświadczenia i dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zakresie dokumentów i oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym pakiecie (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z jego zawartością przed upływem terminu składania wniosków. Pakiet musi być opatrzony napisem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pt. "Dostawa Trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA”.
13. Wnioski można składać w godz. 8.00-15.00 w Kancelarii Jawnej Zamawiającego z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesłać pocztą na adres Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7,00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065) Warszawa.
14. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe;
3) za pośrednictwem e-maila Zamawiającego
4) za pośrednictwem faksu pod numerem +48 261 873 444.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku niezależnie od wyniku postępowania.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony wniosek przed upływem terminu składania wniosków.
17.Zamawiający przed upływem terminu składania wniosków może zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego ogłoszenia.
18. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 oraz 1649), nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyżej wymienione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny znajdować się w oddzielnej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z adnotacją: "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w postępowaniu Nr IU/...... na dostawę Trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA” i włożone do koperty o której mowa w ust 12.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych.
20. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w sekcji IV pkt 3.4). Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
21. Informacje dla Wykonawców (do pobrania w formie elektronicznej) dotyczące przygotowywania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wzorami dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego postępowania.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
23. Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L nr 119, str. 1), otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.1 lit. C RODO) oraz, że:
1) administratorem danych osobowych jest Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa;

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail idomagala@mon.gov.pI;

3) dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom/organom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa;
4) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z poszanowaniem przepisów prawa;
5) dane osobowe w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane do końca I kwartału roku następującego po upływie 4 lat od jego zakończenia oraz zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługiwać będzie prawo:
— dostępu do danych osobowych,
— do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby,
— do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w RODO,
— do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane nie będzie przysługiwało prawo:
— do usunięcia tych danych osobowych,
— do przenoszenia tych danych osobowych,
— do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych tej osoby.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach określonych w Dziale VI (Środki Ochrony Prawnej) ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.5.2020