Werken - 236094-2020

Submission deadline has been amended by:  258303-2020
20/05/2020    S98

Verenigd Koninkrijk-Londen: Installeren van boilers

2020/S 098-236094

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Hillingdon
Postadres: Hillingdon
Plaats: London
NUTS-code: UKI74 Harrow and Hillingdon
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: mbreen@hillingdon.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hillingdon.gov.uk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.capitalesourcing.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.capitalesourcing.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Installation of New Domestic Gas Heating Systems and System Upgrades

Referentienummer: prj__17028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331110 Installeren van boilers
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The London Borough of Hillingdon (Hillingdon) currently manages and maintains the domestic gas installations of approximately 9 000 tenanted Council properties.

Hillingdon proposes to award a new contract to a single contractor to deliver the Council’s requirement of new gas installations and system upgrades to its domestic stock. This may include renewable and combined heat and power installations, heat interface units and Liquefied Petroleum Gas (LPG) installations.

The London Borough of Hillingdon is planning on replacing approximately 200 boilers a year that will be issued on a reactive basis. London Borough of Hillingdon does not provide any guarantees or assurances in respect of the annual value or volumes of work which will be procured under this proposed contract.

The Council intends to award a contract for these services for a period of up to 4-years with an option to extend for up to a further 1 + 1 years subject to agreement and satisfactory performance.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42160000 Boilerinstallaties
44620000 Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
44621000 Radiatoren en ketels
44621200 Verwarmingsketels
44621220 Ketels voor centrale verwarming
45331110 Installeren van boilers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI74 Harrow and Hillingdon
Voornaamste plaats van uitvoering:

London Borough of Hillingdon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The London Borough of Hillingdon (Hillingdon) currently manages and maintains the domestic gas installations of approximately 9 000 tenanted Council properties.

Hillingdon proposes to award a new contract to a single contractor to deliver the Council’s requirement of new gas installations and system upgrades to its domestic stock. This may include renewable and combined heat and power installations, heat interface units and Liquefied Petroleum Gas (LPG) installations.

The London Borough of Hillingdon is planning on replacing approximately 200 boilers a year that will be issued on a reactive basis. London Borough of Hillingdon does not provide any guarantees or assurances in respect of the annual value or volumes of work which will be procured under this proposed contract.

The Council intends to award a contract for these services for a period of up to 4 years with an option to extend for up to a further 1 + 1 years subject to agreement and satisfactory performance.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Council intends to award a contract for these services for a period of up to four (4) years with an option to extend for up to a further one (1) plus one (1) years subject to agreement and satisfactory performance.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 7
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Those whose total score is ranked 1-7 will be shortlisted.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Council intends to award a contract for these services for a period of up to four (4) years with an option to extend for up to a further one (1) plus one (1) years subject to agreement and satisfactory performance.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in the ITT documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As set out in the ITT documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 29/06/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 to 6 years.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority reserves the right not to award any contract pursuant to this procurement exercise and/or abandon this procurement exercise at any time and/or award a contract for part of the services at its sole discretion. The contracting authority shall have no liability whatsoever to any applicant or tenderer as a result of its exercise of that discretion. For the avoidance of doubt, all costs incurred by any applicant and/or tenderer before signature of any contract with the contracting authority shall be incurred

entirely at that applicants/tenderers risk.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: London Borough of Hillingdon
Postadres: Civic Centre, High Street
Plaats: Uxbridge
Postcode: UB8 1UW
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2020