Υπηρεσίες - 236111-2017

22/06/2017    S118

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου — PO/2016-17/A1

2017/S 118-236111

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A1 — Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Communication
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Ταχ. διεύθυνση: Bâtiment Jacques Delors, rue Belliard 99–101
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://cor.europa.eu/en/about/Pages/index.aspx
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο.

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου — PO/2016-17/A1.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-17/A1.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79320000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ad hoc έρευνες του Ευρωβαρομέτρου.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σκοπός της σύμβασης είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε έναν ανάδοχο που ειδικεύεται στη μέτρηση και ανάλυση της κοινής γνώμης και διαθέτει τη δυνατότητα εκπόνησης και συντονισμού ποιοτικών ερευνών και άλλων υπηρεσιών όσον αφορά την κοινή γνώμη με συμμετέχοντες το ευρύ κοινό ή επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες στις 41 χώρες ή εδάφη που καλύπτονται από τη σύμβαση. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και να συντονίσει τα διάφορα είδη μελετών στις προβλεπόμενες χώρες ή εδάφη.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της διαχείρισης, του συντονισμού και της οργάνωσης των εργασιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της δυνατότητας ανταπόκρισης και της προσαρμοστικότητας / Στάθμιση: 120
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα του προτεινόμενου δικτύου επικοινωνιών «extranet» / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της οργάνωσης των εργασιών και της προτεινόμενης μεθόδου για την παροχή της υπηρεσίας: ομάδες εστίασης / Στάθμιση: 100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της οργάνωσης των εργασιών και της προτεινόμενης μεθόδου για την παροχή της υπηρεσίας: διεξοδικές συνεντεύξεις / Στάθμιση: 80
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της οργάνωσης των εργασιών και της προτεινόμενης μεθόδου για την παροχή της υπηρεσίας: επιτροπές, ομάδες διαβουλεύσεων και επιγραμμικές ποιοτικές μελέτες / Στάθμιση: 50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη συνεχή υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 80
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — ποιοτική μελέτη: «Καλύτερη κοινοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου»: συνολική πρόταση και οδηγός συνεντεύξεων / Στάθμιση: 130
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — προτεινόμενα παραδοτέα για τη μελέτη: γενική έκθεση δομής, εθνικές εκθέσεις δομής, παράδειγμα παρουσίασης και έκθεσης ελέγχου ποιότητας δομής / Στάθμιση: 70
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — πρόταση για το σχέδιο έκθεσης ανάλυσης δεδομένων σχετικά με την «Κατάσταση της κοινής γνώμης και τη στάση απέναντι στο ευρωπαϊκό σχέδιο στην Ιταλία» / Στάθμιση: 130
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — προτεινόμενη προσέγγιση για τη διοργάνωση μιας μονοήμερης συζήτησης με θέμα «Το μέλλον της ΕΕ — προοπτικές για το 2030 και το 2050.» και σχέδιο τεκμηρίωσης για διανομή στους συμμετέχοντες / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 186-333470
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου — PO/2016-17/A1

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις μελέτες του Ευρωβαρομέτρου έχουν αλλάξει: πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας.

2. Η πρόσβαση στις μελέτες του Ευρωβαρομέτρου πρέπει να διευρυνθεί μεταξύ των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες τους.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/06/2017