Paslaugos - 236272-2020

Pateikti glaustą rodinį

22/05/2020    S99

Belgija-Briuselis: Kvietimas išreikšti susidomėjimą dėl įtraukimo į pardavėjų, kurie bus pakviesti dalyvauti konkurse dėl sutarčių, susijusių su prekybos politikos ekonomine analize, sąrašą

2020/S 099-236272

Klaidų ištaisymas

(Europos Bendrijos Oficialiojo Leidinio priedas, 3.3.2020, 2020/S 044-102935)

 A priedas:Papildomi adresai ir kontaktiniai asmenys

I) Adresai ir kontaktiniai asmenys, iš kurių galima gauti tolesnės informacijos
Oficialus pavadinimas:
Nacionalinis Nr.
Pašto adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
For the attention of:
Telefonas
Faks.
El. p.
Interneto adresas (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=5982
II) Adresai ir kontaktiniai asmenys, kur galima gauti specifikacijas ir papildomus dokumentus
Oficialus pavadinimas:
Nacionalinis Nr.
Pašto adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
For the attention of:
Telefonas
Faks.
El. paštas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=5982
III) Adresai ir kontaktiniai asmenys, kuriems reikia siųsti paraiškas
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Trade, Directorate Trade Strategy and Analysis, Market Access
Nacionalinis Nr.
Pašto adresas:
Miestas: Brussels — Bruxelles
Pašto kodas: 1049
Šalis: BELGIJA (BE)
Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
For the attention of:
Telefonas
Faks.
El. p.
Interneto adresas (URL):https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=5982
IV) Kitos perkančiosios organizacijos adresas, kurios vardu perkančioji organizacija perka:
Oficialus pavadinimas:
Nacionalinis Nr.
Pašto adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
 B priedasInformacija apie dalis

1 dalis: Prekybos ir investavimo susitarimų (vienašalių, dvišalių, daugiašalių, sektorinių ir kt.) ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos analizės Susijusios su ES ir šalimis partnerėmis, be kita ko įskaitant modeliavimo būdų, ekonometrikos ir literatūros apžvalgų naudojimą
1) Trumpas aprašymas:
Prekybos ir investavimo susitarimų (vienašalių, dvišalių, daugiašalių, sektorinių ir kt.) ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos analizės, į kurias įtrauktos ES valstybės ir šalys partnerės, be kita ko įskaitant modeliavimo būdų, ekonometrikos ir literatūros apžvalgų naudojimą.
2) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis objektas: 79311400-1
Papildomas (-i) objektas (-ai): 79311410-4, 90711000-4, 79315000-5
3) Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: taip
Didžiausia proporcinė dalis: 75 %
Subrangos sąlygos:
4) Papildoma informacija apie dalis:
 B priedasInformacija apie dalis

2 dalis: Su prekyba susijusių skaitmeninių sprendimų analitinės ir galimybių studijos, IT priemonės ir susijusios programinės įrangos kūrimas
1) Trumpas aprašymas: Su prekyba susijusių skaitmeninių sprendimų analitinės ir galimybių studijos, IT priemonės ir susijusios programinės įrangos kūrimas.
2) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis objektas: 79311400-1
Papildomas (-i) objektas (-ai): 72212460-1, 79314000-8
3) Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: taip
Didžiausia proporcinė dalis: 75 %
Subrangos sąlygos:
4) Papildoma informacija apie dalis:
 B priedasInformacija apie dalis

3 dalis: Ekonominė analizė, įskaitant literatūros, susijusios su bet kuria kita specifine su prekyba susijusia politine tema, apžvalgas
1) Trumpas aprašymas: Bet kurios kitos specifinės prekybos politinės temos ekonominė analizė (įskaitant prekybos ribojančias priemones, kurių ėmėsi šalys partnerės, pvz., Kliūčių prekybos reglamento ar ginčų, aptartų Pasaulio prekybos organizacijoje, kontekste).
2) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis objektas: 79311400-1
Papildomas (-i) tikslas (-ai)
3) Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: taip
Didžiausia proporcinė dalis: 75 %
Subrangos sąlygos:
4) Papildoma informacija apie dalis:
 B priedasInformacija apie dalis

4 dalis: Prekybos politikos modeliavimo ir prekybos duomenų analitinių priemonių kūrimas
1) Trumpas aprašymas: Prekybos politikos modeliavimo ir prekybos duomenų analitinių priemonių kūrimas. Pavyzdžiui, esamų modelių plėtinių statymas, vartotojui patogių modeliavimo modulių kūrimas ir analitinių priemonių teikimas siekiant įvertinti ir išanalizuoti dideles su prekyba susijusių duomenų apimtis, tokias kaip įmonės lygio prekybos duomenis ir produkto lygio prekybos duomenis.
2) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis objektas: 79311400-1
Papildomas (-i) objektas (-ai): 72212460-1, 90711000-4, 79315000-5
3) Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: taip
Didžiausia proporcinė dalis: 75 %
Subrangos sąlygos:
4) Papildoma informacija apie dalis:
 B priedasInformacija apie dalis

5 dalis: Su prekybos politika susiję tyrimai
1) Trumpas aprašymas: Su prekybos politika susiję tyrimai.
2) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis objektas: 79311400-1
Papildomas (-i) objektas (-ai): 79300000-7
3) Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: taip
Didžiausia proporcinė dalis: 75 %
Subrangos sąlygos:
4) Papildoma informacija apie dalis:
 B priedasInformacija apie dalis

6 dalis: Minėtuose dalyse (pirmiausia 1–3 dalyse) nurodytų atliktų užduočių tarpusavio apžvalga (anoniminė), įskaitant pačios Komisijos, kurioje užtikrinama, kad vykdyto darbo standartai yra proporcingi tarpusavio vertinimo žurnaluose skelbtoms publikacijoms keliamiems techniniams reikalavimams
1) Trumpas aprašymas:
Minėtuose dalyse (pirmiausia 1–3 dalyse) nurodytų atliktų užduočių tarpusavio apžvalga (anoniminė), įskaitant pačios Komisijos, kurioje užtikrinama, kad vykdyto darbo standartai yra proporcingi tarpusavio vertinimo žurnaluose skelbtoms publikacijoms keliamiems techniniams reikalavimams.
2) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis objektas: 79311400-1
Papildomas (-i) tikslas (-ai)
3) Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: taip
Didžiausia proporcinė dalis: 75
Subrangos sąlygos:
4) Papildoma informacija apie dalis:
 C1 priedas – Bendrieji pirkimaiII dalyje nurodytos paslaugos kategorijos: Kvietimo pareikšti susidomėjimą objektas, Direktyva 2004/18/EB

Kategorijos Nr. [1] tema
1 kategorija: Priežiūros ir remonto paslaugos
2 kategorija: Gabenimo sausumos keliais paslaugos [2], įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas ir pasiuntinių paslaugas, išskyrus pašto gabenimą
3 kategorija: Keleivių ir krovinių vežimo paslaugos, išskyrus pašto gabenimą
4 kategorija: Pašto gabenimas sausumos keliais [3] ir oro transportu
5 kategorija: Telekomunikacijų paslaugos
6 kategorija: Finansų paslaugos:
a) Draudimo paslaugos
b) Bankininkystės ir investavimo paslaugos [4]
7 kategorija: Kompiuterinės ir susijusios paslaugos
8 kategorija: Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos [5]
9 kategorija: Apskaitos, audito ir buhalterinės paslaugos
10 kategorija: Rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės tyrimų paslaugos
11 kategorija: Vadybos konsultacinės paslaugos [6] ir susijusios paslaugos
12 kategorija: Architektūros paslaugos; inžinerijos paslaugos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslinės ir techninės konsultavimo paslaugos; techninių
bandymų ir analizės paslaugos.
13 kategorija: Reklamos paslaugos
14 kategorija: Pastatų valymo paslaugos ir turto valdymo paslaugos
15 kategorija: Leidybos ir spausdinimo paslaugos (mokamos arba sutartinės)
16 kategorija: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos
Kategorijos Nr. [7] tema
17 kategorija: Viešbučių ir restoranų paslaugos
18 kategorija: Geležinkelio transporto paslaugos
19 kategorija: Vandens transporto paslaugos
20 kategorija: Pagalbinės transporto paslaugos
21 kategorija: Teisinės paslaugos
22 kategorija: Darbuotojų įdarbinimo ir parūpinimo paslaugos [8]
23 kategorija: Tyrimų ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas
24 kategorija: Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos
25 kategorija: Sveikatos ir socialinės paslaugos
26 kategorija: Rekreacinės, kultūrinės ir sporto paslaugos [9]
27 kategorija: Kitos paslaugos
[1] Paslaugos kategorijos, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnyje ir IIA priede.
[2] Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, įtrauktas į 18 kategoriją.
[3] Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, įtrauktas į 18 kategoriją.
[4] Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių išleidimu, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, ir centrinio banko paslaugas. Taip pat išskyrus: paslaugas, susijusias su žemės, pastatytų pastatų ar kitos nekilnojamos nuosavybės (ar teisių į ją) įsigijimu ar nuoma bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. Tačiau finansinių paslaugų sutartims, sudarytoms tuo pačiu metu, prieš ar po įsigijimo ar nuomos sutarties (bet kuria forma), bus taikoma Direktyva.
[5] Išskyrus mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, išskyrus tas, kuriose nauda kaupiama išskirtinai perkančiajai organizacijai, skirta jai naudoti vykdant savo reikalus, su sąlyga, kad perkančioji organizacija už suteiktą paslaugą visiškai atsilygins.
[6] Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.
[7] Paslaugos kategorijos, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 21 straipsnyje ir IIB priede.
[8] Išskyrus darbo sutartis.
[9] Išskyrus sutartis dėl transliuotojų programos medžiagos įsigijimo, plėtojimo, kūrimo ar bendro kūrimo ir sutartis dėl transliavimo laiko.

Europos Komisija, Prekybos generalinis direktoratas, direktoratas – Prekybos strategija ir analizė, patekimas į rinką, Briuselis, Belgija