Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 236397-2019

22/05/2019    S98    Banca Europeană de Investiții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Asistență tehnică pentru sprijinirea facilității municipale de reziliență (MRF) din Turcia

2019/S 098-236397

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții (BEI)
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019039.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4782
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru sprijinirea facilității municipale de reziliență (MRF) din Turcia

Număr de referinţă: TA2019039 TR
II.1.2)Cod CPV principal
71800000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al acestei operațiuni de asistență tehnică este de a contribui la consolidarea capacității municipalităților situate în provinciile din Turcia care sunt cel mai afectate influxul refugiaților sirieni aflați sub protecția temporară pentru a furniza servicii municipale și pentru a îmbunătăți perspectivele de găzduire a refugiaților într-o manieră durabilă. Obiectivul asistenței tehnice este de a oferi sprijin pentru pregătirea și implementarea schemelor de investiții prioritare pentru municipalitățile și companiile de utilități din provinciile vizate pentru prestarea serviciilor esențiale de gestionare a apei, salubrizării și deșeurilor solide.

Activitățile vor include, printre altele, evaluarea studiilor de fezabilitate a proiectului, evaluarea proiectelor preliminare sau detaliate, asistență pentru evaluarea schemelor de investiții identificate, asigurarea calității documentației de licitație și monitorizarea achizițiilor de lucrări și sprijin pentru raportarea schemelor de investiții.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 080 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: TR
Locul principal de executare:

Turcia

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 26
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

FONDUL FIDUCIAR REGIONAL AL UE CA RĂSPUNS LA CRIZA SIRIANĂ

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 075-176818
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/07/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/07/2019
Ora locală: 10:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/05/2019