Услуги - 236407-2019

22/05/2019    S98

Бeлгия-Брюксел: Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията

2019/S 098-236407

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds
Пощенски адрес: LX-46 5/121
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Факс: +32 22979590
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията

Референтен номер: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

DG HOME цели да осигури външни професионални услуги и техническа подкрепа, необходими на Европейската комисия (наричана „Комисията“) и основно на нейната Генерална дирекция за вътрешни работи (наричана „DG HOME“), за да подкрепи действията си в областта на превенцията и да консолидира и подсили знанията и експертизата в областта на радикализацията с оглед допълнително развитие и улесняване на изпълнението на превантивни мерки на национално, европейско и международно ниво.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекари: Подкрепа и обмен относно радикализацията (Мрежа за информираност за радикализация — RAN)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
80500000 Услуги по обучение
85300000 Социални и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещенията на изпълнителя и във всяка друга държава, както е посочено в техническите спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подсилването на уменията на лекарите на първа линия, особено чрез предлагане на мрежови възможности, разработването на добри практики и насоки (Обособена позиция 1).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фонд „Вътрешна сигурност“ (ISFP)

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Създаващи политиките и изследователи: Подкрепа и обмен относно радикализацията

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
98900000 Услуги на екстериториални организации и служби
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещенията на изпълнителя и във всяка друга държава, както е посочено в техническите спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подсилването на способностите на държавите членки, национални, регионални и местни власти и приоритетни трети страни в ефективното справяне с радикализацията, по-конкретно чрез предлагане на мрежови възможности, целеви и задвижвани от нуждите услуги и проучвания и анализ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фонд „Вътрешна сигурност“ (ISFP)

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/07/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/08/2019
Местно време: 15:00
Място:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да бъде представляван от не повече от едно лице (трябва да се изпрати електронно писмо поне един работен ден предварително до HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2019