Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 236407-2019

22/05/2019    S98

Belgia-Bruksela: Wsparcie techniczne w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji

2019/S 098-236407

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds
Adres pocztowy: LX-46 5/121
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Faks: +32 22979590
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie techniczne w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji

Numer referencyjny: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

DG HOME pragnie zapewnić zewnętrzne usługi specjalistyczne i wsparcie techniczne wymagane przez Komisję Europejską (zwaną dalej „Komisją”), a przede wszystkim przez Dyrekcję Generalną do Spraw Wewnętrznych (zwaną dalej „DG HOME”) w celu wspierania jej działań w dziedzinie zapobiegania oraz konsolidacji i poszerzania świadomości i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie radykalizacji postaw w celu dalszego rozwoju i ułatwiania wdrażania środków zapobiegawczych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Praktycy: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji (sieć zwiększania świadomości w zakresie radykalizacji - Radicalisation Awareness Network — RAN)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
80500000 Usługi szkoleniowe
85300000 Usługi pracy społecznej i podobnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy oraz każdy inny kraj, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzmocnienie umiejętności praktyków pierwszej linii, w szczególności poprzez oferowanie możliwości tworzenia sieci kontaktów, rozwój dobrych praktyk i materiałów informacyjnych (część 1).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Policja)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Decydenci polityczni i badacze: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
98900000 Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy oraz każdy inny kraj, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wzmocnienie zdolności państw członkowskich, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz priorytetowych państw trzecich w zakresie skutecznego zwalczania radykalizacji postaw, w szczególności poprzez oferowanie możliwości tworzenia sieci kontaktów, usług ukierunkowanych i zorientowanych na potrzeby oraz badań i analiz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Policja)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może być reprezentowany przez nie więcej niż 1 osobę (wiadomość należy przesłać z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego pocztą elektroniczną na adres HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2019