Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 236407-2019

22/05/2019    S98

Belgia-Bruxelles: Asistență tehnică pentru prevenirea și combaterea radicalizării

2019/S 098-236407

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds
Adresă: LX-46 5/121
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru prevenirea și combaterea radicalizării

Număr de referinţă: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

DG HOME își propune să asigure serviciile profesionale externe și asistența tehnică solicitată de Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia“) și în primul rând de Direcția Generală Afaceri Interne (denumită în continuare „DG HOME“) pentru a sprijini acțiunile sale în domeniul activității de prevenire și consolidării și aprofundării cunoștințelor și expertizei în domeniul radicalizării, în vederea dezvoltării și facilitării implementării în continuare a măsurilor de prevenire la nivel național, european și internațional.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Practicieni: Asistență și Schimburi pe Radicalizare (Rețeaua de Conștientizare a Radicalizării - RAN)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
80500000 Servicii de formare
85300000 Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul contractantului şi în orice altă țară specificată în specificațiile tehnice.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Consolidarea competențelor profesioniștilor de primă linie, în special prin oferirea de oportunități de creare de rețele, dezvoltarea de bune practici și de îndrumare (Lotul 1).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondul pentru securitate internă - poliție (ISFP)

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Factorii de decizie politică și cercetătorii: Asistență și Schimburi pe Radicalizare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80500000 Servicii de formare
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
98900000 Servicii prestate de organizaţii şi de organisme extrateritoriale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul contractantului şi în orice altă țară specificată în specificațiile tehnice.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Îmbunătățirea capacităților statelor membre, a autorităților naționale, regionale și locale și a țărilor terțe prioritare de a combate în mod eficient radicalizarea, în special prin oferirea de oportunități de rețea, de servicii specifice şi orientate către nevoi și de cercetare și analiză.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondul pentru securitate internă - poliție (ISFP)

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/07/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/08/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate fi reprezentat de maximum 1 persoană (trebuie trimis un e-mail în acest sens la adresa HOME-TENDERS@ec.europa.eu cu cel puțin o zi lucrătoare în prealabil).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/05/2019