Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 236420-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/07/2015    S129

Belgicko-Brusel: Základná štúdia REACH

2015/S 129-236420

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, Riaditeľstvo D
Poštová adresa: avenue d'Auderghem 45, BREY 12/088
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=909

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Základná štúdia REACH.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Hlavným miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesta označené v ponuke, s výnimkou priestorov Komisie.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Podľa článku 117 ods. 4 nariadenia REACH musí Komisia každých 5 rokov so začiatkom od 1.6.2012 podávať správy o fungovaní REACH. Z toho vyplýva pre Komisiu právny záväzok podať správu opäť v roku 2017. Nasledujúca správa Komisie bude vychádzať zo správ členských štátov a Európskej chemickej agentúry (ECHA) (ktoré majú byť predložené v priebehu roku 2015 a 2016), ako aj z viacerých konkrétnych štúdií iniciovaných Komisiou s cieľom posúdiť konkrétne prvky týkajúce sa uplatňovania nariadenia REACH. Jedným z prvkov, ktoré má Komisia pravidelne monitorovať, je účinnosť a efektívnosť nariadenia REACH z hľadiska jeho schopnosti prispievať k zlepšeniu kvality dostupných údajov na riadenie rizík v súvislosti s chemickými látkami a na znižovanie rizík, ktoré predstavujú chemické látky. Toto si vyžaduje spoľahlivú štatistickú analýzu založenú na zavedenej metodike, ktorá umožňuje porovnanie výsledkov v rôznom čase. Prvá základná štúdia REACH bola dokončená v roku 2009, ktorou sa vytvoril systém ukazovateľov rizika a kvality a poskytol sa prvý „obraz“ na základe údajov dostupných v roku 2007, pred nadobudnutím účinnosti nariadenia REACH. Druhý „obraz“ na základe údajov dostupných po prvom termíne registrácie bol dokončený v roku 2012 s cieľom prispieť k všeobecnej správe o činnosti nariadenia REACH uverejnenej v roku 2013 (tzv. hodnotenie REACH z roku 2013). Ako sa uvádza v hodnotení REACH z roku 2013, porovnanie výsledkov získaných v roku 2009 a 2012 uvádza značné zlepšenie kvality dostupných údajov v súvislosti s riadením rizík registrovaných chemických látok, ktoré vedie k zreteľnému zníženiu nominálneho rizika spôsobeného týmito látkami. Tretí „obraz“ je potrebný na získanie nového porovnania výsledkov, ktorý poskytne pomoc Komisii v súvislosti so správou o fungovaní nariadenia REACH, ktorá má byť hotová v roku 2017. Nové porovnanie výsledkov by malo vychádzať zo štúdie, ktorá poskytne spoľahlivú štatistickú analýzu uplatňujúcu metodológiu vytvorenú v rámci predchádzajúcich štúdií z hľadiska látok registrovaných do druhého termínu registrácie a v prípade potreby aj z hľadiska látok zahrnutých do zoznamu látok uchádzajúcich sa o zaradenie alebo povolenie (príloha XIV k REACH).
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

24000000 Chemické výrobky, 79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Obstarávanie služieb na 15 mesiacov.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 15 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 14.9.2015
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.9.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24.9.2015 - 11:00

Miesto:

avenue d'Auderghem 45, kancelária: BREY 10/140, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili aspoň 48 hodín vopred zaslaním faxu alebo e-mailu na adresu uvedenú v bode 3.1 súťažných podkladov. Toto oznámenie musí byť podpísané oprávneným zástupcom uchádzača a musí uvádzať meno osoby, ktorá sa v mene uchádzača zúčastní otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26.6.2015