Dienstleistungen - 236580-2022

04/05/2022    S87

Polen-Wartkowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 087-236580

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina WARTKOWICE
Nationale Identifikationsnummer: 828-13-55-235
Postanschrift: STARY GOSTKÓW 3D
Ort: Wartkowice
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 99-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): ANITA KACPRZAK
E-Mail: zamowienia@wartkowice.pl
Telefon: +49 436785105-48
Fax: +49 436785105
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wartkowice.biuletyn.net
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WARTKOWICE ”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, a także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Wartkowice,

2.2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (dalej: PSZOK) i z wyznaczonych miejsc zbiorowej zbiórki określonych w Załączniku nr 7 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

teren gminy Wartkowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

1.1. odbieranie oraz zagospodarowanie każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01;

1.2. odbieranie oraz zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zmieszane opakowaniowe, szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne, o kodach: 15 01 01, 20 01 01, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 02 01 oraz odbieranie i zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z aptek, szkół, wyznaczonych miejsc zbiorowej zbiórki, do których zalicza się: leki, baterie, szkło, plastik o kodach: 20 01 32, 20 01 34, 15 01 07, 15 01 02;

1.3. odbieranie oraz zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt. 3.2, do których zalicza się: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 20 03 07, 16 01 03, 20 01 35, 20 01 36;

1.4. odbieranie oraz zagospodarowanie z PSZOK każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, o kodach: 15 01 01, 20 01 01, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 02, 20 01 39, 15 01 07, 15 01 06, 15 01 05, 20 02 01; odpady niebezpieczne – 20 01 21, 20 01 28, 20 01 23; przeterminowane leki - 20 01 32, chemikalia - 20 01 80; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek – 20 01 99, zużyte baterie i akumulatory - 20 01 34; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 20 01 35, 20 01 36; odpady wielkogabarytowe – 20 03 07; zużyte opony 16 01 03, odpady budowlane – 17 01 07, 17 09 04 oraz tekstylia i odzież – 20 01 10, 20 01 11;

1.5. wyposażenie nieruchomości, wskazanych w pkt. 2.1 niniejszego rozdziału, w zestaw pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór pojemników po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia;

1.6. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu oraz właścicielom nieruchomości, wskazanych

w pkt. 2.1 niniejszego rozdziału, harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;

1.7. prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

1.8. posiadanie w całym okresie realizacji umowy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1000000 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Szacowana łączna ilości odpadów komunalnych, która może zostać odebrana i zagospodarowana w czasie trwania zamówienia stanowi około 1406,55 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności faktury / Gewichtung: 30%
Qualitätskriterium - Name: aspekty środowiskowe / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022r.) lub do wyczerpania się kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy - w zależności, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

2.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną – rozdział XXV SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wartkowice, których rodzaj został określony w SWZ, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.);

2. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć podmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem IX pkt 10.2.1 SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wartkowice, których rodzaj został określony w SWZ, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.);

2. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć podmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem IX pkt 10.2.2 SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa zadania odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg w czasie świadczenia tych usług przez minimum 12 kolejnych miesięcy.

Przez „zadanie” zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie/umowę/kontrakt;

2. dysponuje minimum wyposażeniem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wskazanym w §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w szczególności:

2.1. co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą (z pojemników 120 l – 1 100 l),

2.2. co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą,

2.3. co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

2.4. co najmniej jednym samochodem specjalistycznym z HDS do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach typu dzwon (szkło, plastik),

2.5. co najmniej jednym samochodem specjalistycznym z systemem hakowym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach kontenerowych na PSZOK.

Wyżej wymienione pojazdy musza być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ponadto podjazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów (GPS) oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów;

3. dysponuje odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć podmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem IX pkt 10.2.3 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SWZ dostępnej wraz z pozostałymi dokumentami postępowania na stronie postępowania oraz na stronie http://www.wartkowice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1040&bsc=N

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej ze wzorem stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Powołana komisja przetargowa. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu na miniPortalu w zakładce „Deszyfrowanie” i dokonywane jest poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2023r

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN - Rozdział XIV SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w formie elektronicznej).

4. Rozdział VII SWZ – z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:

4.1. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

4.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.3. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany będzie złożyć podmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem IX pkt 10.3 SWZ.

6. Adn. sekcji III.2.3 – „Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia” – będzie wymagany dla osób uprawnionych do współpracy na etapie wykonywania umowy.

7. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników wykonujących prace operatorów sprzętu, kierowców i ładowaczy.

8. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny wobec warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności w postępowaniu, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

5. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej - Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODOWŁAWCZA
Postanschrift: UL.POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2022