Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 236593-2022

04/05/2022    S87

Polen-Goleniów: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 087-236593

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA GOLENIÓW
Nationale Identifikationsnummer: 8560008981
Postanschrift: PLAC LOTNIKÓW 1
Ort: GOLENIÓW
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Janiszewska
E-Mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl
Telefon: +48 914698200
Fax: +48 914698298
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.goleniow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów

Referenznummer der Bekanntmachung: WGG.271.4.2.2022.KJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1.1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK.

1.2. Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 39 123 941.77 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta i gminy Goleniów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1.1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK.

1.2. Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów.

2. W zakresie: Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Goleniów z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy zarówno nieruchomości o zabudowie jedno-, jak i wielolokalowej) oraz odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także odbiór i zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie z aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz odbiór i zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).2.1. Szacuje się ilość odpadów komunalnych do odebrania w wysokości 29 567,07 Mg w okresie obowiązywania umowy.

3. W zakresie: Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków i innych nieruchomości niezamieszkanych, nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących własność Gminy Goleniów oraz będących w dyspozycji Gminy Goleniów, zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów i obszarach wiejskich, a także odpadów zebranych w trakcie akcji porządkowych, imprez organizowanych przez Gminę Goleniów i jednostki jej podległe. Usługi wywozu odpadów dotyczą odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, a także odpadów wielkogabarytowych. 3.1. Zamawiający szacuje następujące ilości odpadów komunalnych do odbioru i przekazania do zagospodarowania: 1 621,60 Mg.

4. Dalszy opis przedmiotu zamówienia został określony w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 30/06/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 40 % wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

a) wpis do rejestru działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goleniów,

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach BDO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej

1) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych);

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż 1 rok (w okresie następujących po sobie 12 miesięcy) w ilości co najmniej 10 000 Mg (łącznie w okresie roku), wykonanej należycie lub wykonywanej należycie.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi urządzeniami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi:

a) posiada minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

b) posiada minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

c) posiada minimum 2 samochody specjalistyczne przystosowane do odbierania pojemników o pojemności 7 m3,

d) posiada minimum 1 samochód specjalistyczny bez funkcji kompaktującej przystosowany do odbierania pojemników siatkowych lub podobnych np. typu ”bombka”,

e) posiada minimum 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

f) posiada bazę magazynowo - transportową w gminie Goleniów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Goleniów na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122 z późn. zm.), szczególności wyposażenie zakładu/ bazy ma spełniać następujące warunki:

- teren bazy magazynowo – transportowej ma być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

- teren bazy magazynowo – transportowej ma być wyposażony w miejsca postojowe dla wymaganych pojazdów (minimum 8 stanowisk),

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów mają być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych mają być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- teren bazy magazynowo- transportowej ma być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne,

- teren bazy ma być wyposażony w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

- baza magazynowo – transportowa ma być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) minimum 10 (dziesięcioma) osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdów opisanych w punkcie 2) lit. a-e.

b) minimum 10 (dziesięcioma) osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi pojazdów(ładowacze) opisanych w punkcie 2) lit a-e.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Tryb: przetarg nieograniczony.2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SWZ oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podst. art. 108 ust. 1 i art.109 ust. 1 pkt 4, o których mowa w rozdziale 6 SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 9 SWZ. Ponadto wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.10.1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.10.1 SWZ. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.11.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, dokument ten powinien być również wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

6. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.10.1, 9.10.3–9.10.4 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, ze nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

8. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

9. Kryteria oceny ofert: cena 60 %, pojazdy spełniające normę co najmniej EURO 5- 15%, przeprowadzenie dodatkowych akcji edukacyjnych- 25%.

10. Informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO” zostały zawarte w rozdziale 28 SWZ.

11. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w dokumentach zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2022