Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 236596-2022

Submission deadline has been amended by:  294044-2022
04/05/2022    S87

Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2022/S 087-236596

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Wyrwa
E-mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633903
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer referencyjny: 80.272.215.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2022
Koniec: 30/09/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje wykonanie usług opcjonalnych w czasie realizacji zamówienia. Szczegółowe zakresy opcji zawarte są w treści SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

4.1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

4.1.1 na potrzeby utrzymania Systemu co najmniej jednego Kierownika utrzymania posiadającego:

4.1.1.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP,

4.1.1.2 aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektem;

4.1.2 na potrzeby utrzymania grupy Finanse i Księgowość systemu SAP (Moduły: Finanse i Księgowość, Zarządzanie środkami trwałymi, Controling, Budżetowanie, Gospodarka materiałowa, Sprzedaż i dystrybucja, Podatek od towarów i usług, Inwentaryzacja), co najmniej 2 osoby posiadające:

4.1.2.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 3 Moduły z grupy Finanse i Księgowość,

4.1.2.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Finanse i Księgowość (FI) lub Controling (CO).

4.1.3 na potrzeby utrzymania grupy Badania Naukowe (Moduły: Badania Naukowe - cz. niefinansowa, Finanse i Księgowość Badań Naukowych), co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.3.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Badania Naukowe,

4.1.3.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Zarządzania projektem (PS).

4.1.4 na potrzeby utrzymania grupy Kadry i Płace w zakresie kadr co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.4.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego Moduł Kadry,

4.1.4.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Administrowania kadrami (HR-PA lub HCM).

4.1.5 na potrzeby utrzymania grupy Kadry i Płace w zakresie płac co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.5.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego Moduł Płace,

4.1.5.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Lista płac (HR-PY).

4.1.6 na potrzeby utrzymania w obszarze BASIS co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.6.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP w Module BASIS SAP,

4.1.6.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu BASIS.

4.1.7 na potrzeby utrzymania grupy Pozostałe obszary ERP (Moduły: Podróże służbowe, Inwestycje, Zakupy, Zarządzanie nieruchomościami) co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.7.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Pozostałe obszary ERP,

4.1.7.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Zarządzanie nieruchomościami (RE) lub Inwestycje (IM) lub Gospodarka materiałowa (Zakupy) (MM) lub Podróże służbowe (FI-TV).

4.1.8 na potrzeby utrzymania grupy Business Object (Moduły: Business Object, Hurtownia danych) co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.8.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu systemu SAP ERP zawierającego co najmniej 1 Moduł z grupy Business Object,

4.1.8.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego Modułu Business Object (BOBJ) lub Hurtownia danych (BW);

4.1.9 na potrzeby utrzymania Systemu od strony programistycznej co najmniej 2 osoby posiadające:

4.1.9.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programowania w języku ABAP,

4.1.9.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego języka ABAP;

4.1.10 na potrzeby utrzymania Systemu w zakresie SAP Fiori co najmniej 1 osobę posiadającą:

4.1.10.1 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie SAP Fiori,

4.1.10.2 aktualny certyfikat potwierdzający zdanie Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego SAP Fiori;

4.1.11 na potrzeby

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu z Rozdziału VI SWZ podpunkt 4.1.

2) Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w postępowaniu z Rozdziału VI SWZ podpunkt 4.2.

Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i

dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy,

o których mowa w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zawarto w treści wzoru umowy (tj. w

projektowanych postanowieniach umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w podanym powyżej terminie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też

transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2025

VI.3)Informacje dodatkowe:

Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę: 300 000,00 zł i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.

Zapisy dotyczące wadium reguluje rozdział X SWZ.

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1.1. na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

1.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

2. Stosownie do treści art. 109 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodna z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022