Bauleistung - 236662-2020

22/05/2020    S99    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2020/S 099-236662

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 087-205912)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Kantecka
E-mail: bzp@uwr.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Inst. Historycznego Uniwersytetu Wroc. ul. Szewska 49 Wrocław – etap IIc i IId obejmujące skrzydło Wsch. oraz część Półn. fragment pomiędzy klatkami K/1 i K/3

Numer referencyjny: BZP.2712.9.2020.GK
II.1.2)Główny kod CPV
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu – etapy IIc i IId obejmujące Skrzydło Wschodnie oraz część Północnego, fragment pomiędzy klatkami schodowymi K/1 i K/3.

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-205912

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 07/08/2020
Powinno być:
Data: 09/08/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/06/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: