Bauleistung - 236670-2020

22/05/2020    S99

Polen-Gdynia: Wasserbauarbeiten

2020/S 099-236670

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postanschrift: ul. Chrzanowskiego 10
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Schroeder, Anna Szwedowicz
E-Mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Telefon: +48 583553333
Fax: +48 586217231

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umgdy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z ZatokąGdańską – część I”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-ASc-3800-2/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45240000 Wasserbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45243200 Bau von Wellenbrechern
45247100 Bauarbeiten für Wasserstraßen
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45233120 Straßenbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45500000 Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Mierzeja Wiśłana

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”.

2. Zamawiający dokonał podziału ww. projektu na 3 części. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie części I, tj:

— portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej,

— kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęcia wody podziemnej (studnia S1),

— sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym, która stanowić będzie pole refulacyjne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w Załącznikach do niniejszej SIWZ: dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, warunkach kontraktu (wzór umowy), opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i przedmiarach robót.

4. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC: „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie 2008)”, (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.

5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. 2017 r., poz.820).

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w klauzuli 6.1.1 SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ);

b) wszystkie osoby wykonujące prace biurowe i obsługa administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem tłumaczy);

c) osobę pełniącą funkcję przedstawiciela Wykonawcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) sposób dokumentowania zatrudnienia został określony w klauzuli 6.1.3 SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w klauzuli 6.1.4 SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

4) sankcje z tytułu nie spełnienia powyższych wymagań zostały określone w klauzuli 6.1.5 SWK w wysokości określonej w punkcie 17 Załącznika do SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 32
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 197-477537

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
04/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: N.V. Besix S.A.
Postanschrift: Avenue des Communautes 100
Ort: Bruksela
NUTS-Code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postleitzahl: 1200
Land: Belgien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NDI S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 19
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-718
Land: Polen
E-Mail: przetargi@ndi.com.pl

Internet-Adresse: http://www.ndi.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NDI Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 19
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-718
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 991 622 781.98 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45500000 Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45243200 Bau von Wellenbrechern
45247100 Bauarbeiten für Wasserstraßen
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45233120 Straßenbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Hauptort der Ausführung:

Mierzeja Wiślana

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”.

2. Zamawiający dokonał podziału ww. projektu na 3 części. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie części I, tj:

— portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej,

— kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęcia wody podziemnej(studnia S1),

— sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym, która stanowić będzie pole refulacyjne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w Załącznikach do niniejszej SIWZ: dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, warunkach kontraktu (wzór umowy), opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i przedmiarach robót.

4. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC: „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4. wydanie 2008)” (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.

5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach,pozwoleniach i w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. 2017 r.,poz.820).

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w klauzuli 6.1.1 SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ);

b) wszystkie osoby wykonujące prace biurowe i obsługa administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem tłumaczy);

c) osobę pełniącą funkcję przedstawiciela Wykonawcy w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) sposób dokumentowania zatrudnienia został określony w klauzuli 6.1.3 SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w klauzuli 6.1.4 SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

4) sankcje z tytułu nie spełnienia powyższych wymagań zostały określone w klauzuli 6.1.5 SWK w wysokości określonej w punkcie 17 Załącznika do SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 32
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 806 197 383.72 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: N.V. Besix S.A.
Postanschrift: Avenue des Communautes 100
Ort: Bruksela
NUTS-Code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postleitzahl: 1200
Land: Belgien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NDI S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 19
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-718
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NDI Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 19
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-718
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z następującymi okolicznościami:

1. usunięcie obiektów ferromagnetycznych zgodnie z zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do aneksu nr 1 oraz mapką opisującą obszar skanowania i wydobycia w porcie osłonowym stanowiącą Załącznik nr 2 do aneksu nr 1;

2. dodatkowe usunięcie obiektów ferromagnetycznych zgodnie z zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 oraz mapką opisującą obszar skanowania i wydobycia w porcie osłonowym stanowiącą Załącznik nr 2 do aneksu nr 2 z 14.2.2020;

3. budowa drogi tymczasowej dla jednostek transportujących urobek z wykopów oraz budowy nabrzeża tymczasowego do cumowania barek wraz z przygotowaniem miejsca do składowania urobku na obszarze Zalewu Wiślanego;

4. ustawienie tymczasowych płotków herpetologicznych od wschodniej i zachodniej strony, wzdłuż pasa przeznaczonego pod inwestycję;

5. oczyszczenie dna akwenu z obiektów ferromagnetycznych w tym wybuchowych na obszarze Zat. Gdańskiej w granicach Portu osłonowego (174 punkty); powierzchniowe sprawdzenie i oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych dla portu osłonowego – 1,3683 ha do rzędnej – 2,00 poniżej dna obszaru, który nie został ujęty w raporcie 1, tj. obszar oznaczony w Załączniku nr 1 do PK/05/20; wydobycie zidentyfikowanych 803 punktów ferromagnetycznych w granicach sztucznej wyspy; wykonanie badania ferromagnetycznego w pasie 150 m dookoła sztucznej wyspy o pow. 731 000 m2; oczyszczenie dna akwenu ze wskazanych przez Zamawiającego materiałów ferromagnetycznych, w tym wybuchowych z 2 obszarów sztucznej wyspy oznaczonych z Załączniku nr 2 do protokołu konieczności PK/05/20.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z protokołu konieczności PK/05/20 z 30.4.2020.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 810 265 532.92 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 813 410 043.47 PLN