Προμήθειες - 236797-2020

22/05/2020    S99    Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Πάτρα: Εκτυπωτικό χαρτί

2020/S 099-236797

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών, κτίριο «Δ. Μαρίτσας»
Πόλη: Πάτρα
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Ταχ. κωδικός: 265 04
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ. Σοφοτάσιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sofos@cti.gr
Τηλέφωνο: +30 2610960300
Φαξ: +30 2610960490

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.cti.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ν.Π.Ι.Δ.
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην πληροφορική

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και σε φύλλα, και χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Αριθμός αναφοράς: Π 444/18.05.2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30197630 Εκτυπωτικό χαρτί
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο του διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και φύλλα, και χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

— 1ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976301. Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε φύλλα. Ποσότητα 1.500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 1 581 000,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 1 275 000,00 EUR,

— 2ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976301. Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε ρόλους. Ποσότητα 3.500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 3 689 000,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 2 975 000,00 EUR,

— 3ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976002. Χάρτης velvet εξωφύλλων 200 gr / m2. Ποσότητα 500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 508 400,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 410 000,00 EUR.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 660 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30197630 Εκτυπωτικό χαρτί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη χάρτου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», στη Μαγούλα Αττικής, θέση «Σοφός», παρουσία των υπευθύνων της αποθήκης και σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σύμβαση.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 1.500 τόννοι.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 275 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο τής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής επέκτασης τής ισχύος της σύμβασης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30197630 Εκτυπωτικό χαρτί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη χάρτου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», στη Μαγούλα Αττικής, θέση «Σοφός», παρουσία των υπευθύνων της αποθήκης και σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σύμβαση.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 3.500 τόννοι.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 975 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο τής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής επέκτασης τής ισχύος της σύμβασης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30197600 Επεξεργασμένο χαρτί και χαρτόνι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη χάρτου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», στη Μαγούλα Αττικής, θέση «Σοφός», παρουσία των υπευθύνων της αποθήκης και σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σύμβαση.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 500 τόννοι.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 410 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο τής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής επέκτασης τής ισχύος της σύμβασης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ήτοι να παράγουν ή να εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη χάρτου και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες στην εκτέλεση τής δημοπρατούμενης σύμβασης.

Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στο άρθρο 18.3) της διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

14.1.1) Οι προσφέροντες είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) είτε από κοινού ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος, οφείλουν να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων, που θέτουν το μέγεθος της δημοπρατούμενης σύμβασης και για τον λόγο αυτόν, θεσπίζονται για τους προσφέροντες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τις οποίες κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού.

14.1.2) Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του προσφέροντος τα τρία (3) τελευταία έτη 2017, 2018 και 2019 οφείλει να καλύπτει αθροιστικά τουλάχιστον το 100 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των υπό προμήθεια ειδών, για τα οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό, χωρίς Φ.Π.Α..

14.1.3) Εφόσον ορισμένος υποψήφιος (επιχείρηση ή κοινοπρακτικό σχήμα) δεν πληροί τις απαιτήσεις του ανωτέρω όρου περί του ύψους του κύκλου εργασιών, μπορεί να μετάσχει στον διαγωνισμό, μόνο αν υποβάλλει δεσμευτική επιστολή τράπεζας, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν ενός ή και των 2 ειδών του διαγωνισμού, θα εκδώσει υπέρ του εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το σημείο 8.2) της διακήρυξης.

14.1.4) Επιπροσθέτως, από το συνολικό κύκλο εργασιών του προσφέροντος, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 2017, 2018 και 2019, το μέρος εκείνο που αφορά σε προμήθειες ειδών χάρτου εκτύπωσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην ΕΛΛΑΔΑ και το εξωτερικό, που έχουν ολοκληρωθεί (κύκλος συναφών εργασιών), θα πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον προς το 30 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α..

14.1.5) Επίσης, ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, πιστοληπτική ικανότητα και καλή συνεργασία με τράπεζες, και εν γένει φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.

14.1.6) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος:

i) για την πλήρωση των απαιτήσεων των ανωτέρων όρων 14.1.2) και 14.1.4), θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αντιστοίχων ποσών των μελών του σχήματος αυτού, και

ii) τα προσόντα του ανωτέρω άρθρου 14.1.5) θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο όλων των μελών του σχήματος.

14.1.7) Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στο άρθρο 18.1) της διακήρυξης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

14.2.1) Οι προσφέροντες είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) είτε από κοινού ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος, οφείλουν να έχουν τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες ανάλογες των απαιτήσεων, που θέτουν το μέγεθος της δημοπρατούμενης σύμβασης και για τον λόγο αυτόν, θεσπίζονται για τους προσφέροντες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, τις οποίες κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού.

14.2.2) Ειδικότερα, ο προσφέρων θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων χάρτου.

14.2.3) Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στο άρθρο 18.2) της διακήρυξης.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/06/2020
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/07/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:

Γραφεία του Παραρτήματος του Ι.Τ.Υ.Ε.

Μητροπόλεως 26 - 28

Αθήνα

Τ.Κ. 105 63

Και ειδικότερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 6ου ορόφου.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Νόμιμος ή ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τού προσφέροντος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/epikoinonia

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

28.1) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

28.2) Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

28.3) Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/epikoinonia

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/05/2020