29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 236797-2021

Submission deadline has been amended by:  357720-2021
11/05/2021    S91

Rumunia-Buzău: Roboty w zakresie uzdatniania wody

2021/S 091-236797

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 22987337
Adres pocztowy: Str. Spiru Haret nr. 6
Miejscowość: Buzău
Kod NUTS: RO222 Buzău
Kod pocztowy: 120242
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Tel.: +40 238/720356
Faks: +40 238/726187
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cabuzau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119358
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL 6 Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă/gospodarii de apă în localitățile: Calvini, Cislau, Buda Craciunesti, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Sarata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu

Numer referencyjny: CL 6 POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul implica activitati de proiectare si executie pentru: a se vedea si detalierea din anexa la fisa de date – cap 0 – „Formulare”:

— Sector 1: sistem zonal de alimentare cu apa Nehoiu;

— Sector 2: sistem zonal de alimentare cu apa Merei;

— Sector 3: sistem de alimentare cu apa Izvoru Dulce;

— Sector 4: sistem zonal de alimentare cu apa Vernesti – Magura;

— Sector 5: sistem zonal de alimentare cu apa Manzalesti – Lopatari;

— Sector 6: sistem zonal de alimentare cu apa Chiojdu;

— Sector 7: sistem zonal de alimentare cu apa Calvini – Patarlagele-Cislau-Viperesti.

Activitatile contractului includ:

(a) activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statii de tratare apa noi, gospodarii de apa noi sau reabilitarea gospodariilor de apa si reabilitarea si extinderea fronturilor de captare. proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(e) furnizarea si montarea de echipamente de laborator;

(f) testare si punere in functiune;

(g) realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in scada local si transmiterea datelor in scada;

(h) monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(i) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de minimum 1 095 zile;

(j) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de: 76 747.524 RON (valoare fata TVA). Valoarea estimată a contractului nu include „cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul general este de 7 474 076 RON si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 24 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, dupa cum urmeaza:

— in a 31-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 41 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— in a 14-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 24 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 76 747 524.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31120000 Generatory
39300000 Różny sprzęt
42961200 Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny
45000000 Roboty budowlane
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO222 Buzău
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Buzau.

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul de lucrari cuprinde proiectare si executie pentru:

Sector 1: Sistem zonal de alimentare cu apa Nehoiu

Sector 2: Sistem zonal de alimentare cu apa Merei

Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Izvoru Dulce

Sector 4: Sistem zonal de alimentare cu apa Vernesti – Magura

Sector 5: Sistem zonal de alimentare cu apa Manzalesti - Lopatari

Sector 6: Sistem zonal de alimentare cu apa Chiojdu

Sector 7: Sistem zonal de alimentare cu apa Calvini – Patarlagele - Cislau – Viperesti

Avand in vedere imposibilitatea inserarii unui numar atat de mare de caractere in SEAP in prezenta sectiune, detalierea fiecarui sector, inclusiv cantitatile se regasesc in anexa la fisa de date, document word atasat prezentei documentatii de atribuire.

Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati:

— Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,

— Furnizarea si montarea de echipamente de laborator

— Testare si punere in functiune,

— Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional,

— Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar,

— Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile,

— Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 870
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2 - Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorii economici (ofertanti/ terti sustinatori/ subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formular 11. DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016..

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele: Simona Savulescu - Director General, Dragomir Vasii - Director Economic, Alexandrina Panait - Control Financiar Preventiv, Cornel Prahoveanu - Responsabil Compartiment Juridic, Mircea Raluca - Responsabil Achizitii Publice, Nedelcu Cristina - sef DIFE, Zoita Manuela Claudia - administrator, Salcutan Alexandru - administrator, Bogdan Ion - administrator, Hinta Petrus - administrator.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata in limba romana.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici participanți la procedură (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documente de confirmare:

— Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul principal al prezentului contract sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul principal al prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala 1. Media cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 76.000.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. 2. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspunde în solidar cu ofertantul, în mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, în baza contractului sectorial şi pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune și discutiune.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019, 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Nota: In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv 2.Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019, 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerința nr.1 - Experiența similară Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, a finalizat cel puțin o stație de tratarea apei cu o capacitate de minim 28 de litri pe secundă în cadrul unui contract de proiectare și execuție Nota: 1. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la termenului limita de depunere a ofertelor prevazut Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei solicitata in vederea demonstrarii experientei similare se extinde cu perioada de timp aferentă decalării. 2. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul / tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspnde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

Proportia de subcontractare Subcontractanti Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa DUAE de catre operatorii participanti (ofertant unic, ofertant asociat, lider, tert sustinator, subcontractant) la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc: -extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta, angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexa la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. In functie de resursele puse la dispozitie de catre tertul sustinator (daca e cazul) acesta va prezenta formularele si/sau documentele solicitate la cerinta respectiva

Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta acordul de subcontractare. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 767.000 Lei.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul COMPANIA DE APA SA BUZAU nr. RO29 BTRL 0100 1202 J109 32XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA Suc. BUZAU. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii Anuntului de Participare in SEAP.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016 aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016. Garantia de buna executie se constituie nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial (art 45 al 3 din din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016). Pentru constituirea garantiei ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Comisia de evaluare

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

TOATE SPECIFICATIILE, SERVICIILE SI CERINTELE MENTIONATE SI SOLICITATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE (INCLUSIV CAIET DE SARCINI) SUNT INSOTITE DE MENTIUNEA "SAU ECHIVALENT".

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitele de amplasament se vor efectua in a 24-a, a 25-a si a 26-a zi de la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Operatorii economici interesati vor fi prezenti la sediul entitatii in zilele mentionate, la ora 9.30.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si autoritatea contractanta.

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „lista clarificari notificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— Durata de executie este de 870 zile (de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor), din care 180 zile proiectare si 690 zile executie. Perioada de Garantie este de minim 1095 zile. In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se va accesa de pe urmatorul link: www.e-licitatie.ro.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Conform art. 8 și urmatoarelor din Legea 101/2016 actualizata.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Compania de Apă
Adres pocztowy: Str. Spiru Haret nr. 6
Miejscowość: Buzău
Kod pocztowy: 120242
Państwo: Rumunia
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Tel.: +40 238726187
Faks: +40 238726187
Adres internetowy: www.cabuzau.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2021