S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 236812-2023

21/04/2023    S79

Slovensko-Bratislava: Poradenstvo pre výskum a vývoj

2023/S 079-236812

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2023/S 061-181898)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397687
Poštová adresa: Vazovova
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81243
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Takáč Markovičová
E-mail: markovicova@visions.cc
Telefón: +421 918600969
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.stuba.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmluvný výskum pre výskumný projekt UAVLIFE

Referenčné číslo: 0927
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je realizácia Zmluvného výskumu pre výskumný projekt UAV

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, v ktorých je možné predložiť ponuku aj samostatne podľa možností každého dodávateľa, a to:

1.Časť1.: Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie

2.Časť 2: Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania

Špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v Prílohe č. 1.1 č. 1.2 týchto súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/04/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2023/S 061-181898

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 21/04/2023
Miestny čas: 12:30
má byť:
Dátum: 26/04/2023
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 21/04/2023
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 26/04/2023
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: