Lieferungen - 236818-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Markierungstonnen

2020/S 099-236818

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 30416094
Postanschrift: Námestie slobody 6
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Postleitzahl: 810 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Viera Holecová
E-Mail: viera.holecova@mindop.sk
Telefon: +421 259494111

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mindop.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo-5f5.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pilotná prevádzka komponentov AIS AtoNs v rámci RIS Comex

Referenznummer der Bekanntmachung: A1/2019/B911/7
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34515100 Markierungstonnen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy, ako projektový partner v rámci projektu RIS Comex v aktivite 5.1 podporenej vypracovaním detailného programu SuAc_5.1_Detailed_WorkProgramme_v0.1 v spolupráci VTT expertnej skupiny sa dohodli na zmene a doplnení správy o námornej AIS AtoN, aby mohla tiež prenášať špecifické a jednoznačné informácie o AtoN používaných vo vnútrozemskej plavbe. Táto nová správa sa overuje v reálnych podmienkach v rôznych referenčných zariadeniach. Slovenská strana v spolupráci s rakúskou a chorvátskou stranou budú tieto zariadenia testovať na špecifických úsekoch rieky Dunaj.

V rámci diela bude dodávka nasledovných komponentov, vrátane ich dopravy, inštalácie a uvedenia do prevádzky, a ostatných služieb (prác):

1.Detailná funkčná špecifikácia systému

2.AIS AtoN

3.Bóje

4.Softvér na monitorovanie a manažment AIS AtoN

5.Výpočtová technika

— Pracovná stanica s monitorom

— Odolný notebook

6.Tréning a zaškolenie

7.Vyhodnotenie prevádzky AIS AtoN

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO:

Predmetom zákazky je komplexná dodávka komponentov a služieb ako je detailná funkčná špecifikácia systému, vnútrozemský AIS AtoN, Bóje, Softvér na monitorovanie a manažment AIS AtoN, ktorý má byť podľa požiadavky verejného obstarávateľa predinštalovaný vo výpočtovej technike, ktorá je súčasťou dodávaných komponentov predmetu zákazky.

Ako je vyššie uvedené predmetná zákazka pozostáva z množstva vzájomných väzieb, ktoré z neho vytvárajú jeden ucelený predmet. Tento predmet zákazky musí byť implementovaný jedným subjektom zodpovedným za celkový chod implementácie predmetu zákazky.

Preto sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vzhľadom na efektívnu implementáciu celého predmetu zákazky je pre verejného obstarávateľa efektívnejšie zabezpečenie požadovaných tovarov a služieb zo Zmluvy počas celého trvania tejto Zmluvy jedným hospodárskym subjektom, ktorý bude zodpovedný za dodržanie požadovanej dodávky vyššie uvedených komponentov, ich inštalácie, uvedenia do prevádzky a ostatných služieb.

Nerozdelením predmetu zákazky na časti verejný obstarávateľ neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní umožňuje viacero spôsobov, akým je možná účasť v danom verejnom obstarávaní aj tých hospodárskych subjektov, ktoré by z rôznych dôvodov neboli schopné plniť predmet zákazky v postavení hlavného dodávateľa. Požiadavka na plnenie predmetu zákazky ako celku s cieľom dosiahnuť cieľ verejného obstarávania a plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením verejnej zákazky, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti podľa jeho názoru možné predraženie, komplikovaná koordinácia plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosť čiastkových plnení v nadväznosti na obmedzenie možnosti uplatnenia zodpovednostných vzťahov za vady čiastkových plnení a iné.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 154 883.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
30200000 Computeranlagen und Zubehör
80500000 Ausbildung
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uvedené v bode II.1.4) oznámenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 154 883.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Z projektu RIS Comex, ktorý je z 85 % financovaný EK z programu CEF. Číslo grantovej zmluvy projektu RIS Comex 2015-EU-TM-0036-W.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky bude financovaný v rámci OP CEF.

Verejný obstarávateľ (ďalej len,,VO") uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po ukončení kontroly procesu verejného obstarávania na zadávanie predmetnej zákazky zo strany RO OP CEF. Záverom kontroly vykonanej RO OP CEF bude konštatovanie, že v procese verejného obstarávania z postupu zadávania predmetnej zákazky nebolo zistené porušenie princípov a pravidiel verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania s tým, že vo finančnej operácii je možné pokračovať.

V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,ZVO").

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Pokračovanie k bodu III.1. 3) Ak niektorá krajina nevydáva horeuvedené osvedčenia, uchádzač môže nahradiť uvedený doklad rovnocenným dokladom, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienky, že kľúčový odborník je oprávnený vykonávať túto činnosť a v prípade, že niektorá krajina takýto doklad vôbec nevydáva, môže sa nahradiť čestným vyhlásením, že je odborník spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, pričom toto čestné vyhlásenie musí byť vyhotovené podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópii, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), a e), ZVO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa ZVO v znení účinnom do 1. decembra 2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS: - verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému - oversi.sk.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len,,banka")

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: VO požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej má uchádzač vedený účet, ktoré musí obsahovať:

— informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,

— informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ekvivalentné, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

2) § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených naplnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

K bodu 1) Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb a zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej výške 100 000 EUR, z toho:

Jednu (1) zmluvu/projekt v oblasti implementácie systémov pre pomôcky pre plavbu (AtoNs) v minimálnej výške 65 000 EUR a jednu (1) zmluvu/projekt v oblasti riečnych informačných služieb.

Za poskytnutie služby alebo dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje účasť najmenej na 1 projekte v oblasti implementácie systémov pre pomôcky pre plavbu (AtoNs) a na jednom projekte v oblasti riečnych informačných služieb.

Uchádzač môže účasť na obidvoch projektoch preukázať aj jednou zmluvou/referenciou, pričom vyčísli a započíta finančný objem realizovaný v oblasti implementácie systémov pre pomôcky pre plavbu (AtoNs).

V prípade, ak poskytnutie služby a dodávky tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, ak dokladom je referencia, odporúča sa uviesť link na stránku, kde je konkrétna referencia zverejnená.

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu/projekt, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služby a dodanie tovaru začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby a dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

Odporúča sa, aby zoznam poskytnutých služieb a zoznam dodávok obsahoval:

— Predmet poskytnutých služieb a dodávok,

— Názov a sídlo odberateľa,

— Kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail - dobrovoľný údaj),

— Dobu a podiel na poskytovaní referenčnej služby/dodávke tovaru,

— Cenu za poskytnuté služby a dodávky v eurách.

K bodu 2)

Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť na poskytovanie služby potvrdením, že má k dispozícii členov pracovného tímu spĺňajúcich stanovené požiadavky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za jednotlivých členov pracovného tímu uchádzač preukáže:

a)Predložením profesijného životopisu. Odporúča sa aby profesijný životopis obsahoval:

— Meno, priezvisko a titul príslušného člena pracovného tímu,

— súčasnú pracovnú pozíciu,

— najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného člena pracovného tímu - stupeň vzdelania, časové obdobie štúdia od do,

— študijný odbor/zameranie,

— informáciu o dosiahnutej odbornej kvalifikácii člena pracovného tímu a prípadne ďalšie relevantné informácie a údaje o praxi, ďalších zručnostiach experta/člena pracovného tímu,

— jazykové znalosti príslušného člena pracovného tímu - anglický jazyk, minimálna úroveň B2 stredne pokročilý podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, potrebné doložiť platným certifikátom, alebo ekvivalentným dokladom.

— dĺžka odbornej praxe vo vzťahu k predmetu zákazky príslušného člena pracovného tímu; v prípade požiadavky na preukázanie počtu rokov praxe,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 2) pokračovanie

Uchádzač v životopise vyznačí pracovnú pozíciu, popis pracovnej náplne, odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok zamestnania/plnenia, zamestnávateľ/objednávateľ, tak aby sa požadovaná dĺžka praxe dala jednoznačne identifikovať

a)vlastnoručný podpis príslušného člena pracovného tímu.

b)Predložením dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní člena pracovného tímu vo vzťahu k požiadavke na vzdelanie príslušného experta.

c)Certifikát alebo ekvivalentný doklad deklarujúci potvrdenie jazykových znalostí musí obsahovať:

a) jednoznačnú identifikáciu autority, ktorá certifikát alebo ekvivalentný doklad vydala,

b) jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorej bol certifikát alebo ekvivalentný doklad vydaný,

c) jednoznačné určenie úrovne jazykových znalostí,

d) dátum vydania certifikátu alebo ekvivalentného dokladu,

e) dátum expirácie certifikátu (ak je aplikovateľné v danej situácii).

d)predložením Referenčného listu člena pracovného tímu, z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie podmienok týkajúcich sa jeho odbornej praxe, odborných skúseností a trvaní odbornej praxe na určitej pozícií a prax pri realizácií zadefinovaných zákaziek s určenými minimálnymi požiadavkami (praktická skúsenosť). Odporúča sa, aby Referenčný list obsahoval:

— Meno, priezvisko a titul príslušného člena pracovného tímu,

— názov zákazky/projektu/predmetu plnenia,

— identifikáciu odberateľa,

— lehota plnenia predmetu zmluvy, t. j. od do (mesiac, rok),

— obdobie, počas ktorého sa člen pracovného tímu zúčastnil na realizácií daného projektu,

— stručný opis predmetu plnenia/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti člena pracovného tímu,

— stručný popis činností, ktoré člen pracovného tímu zabezpečoval a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával.

Zamestnávateľa, pre ktorého člen pracovného tímu činnosť v konkrétnej pozícií vykonával.

Hlavný riešiteľ - kľúčový odborník na problematiku pomôcok pre plavbu (AtoNs)

— vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore č. 18. Informatika, alebo ekvivalentné vzdelanie pre expertov, ktorí nezískali vysokoškolské vzdelanie v SR

— min. päť rokov odbornej praxe v oblasti riečnych informačných služieb z toho najmenej dva roky v oblasti implementácie alebo dozoru navigačných pomôcok (Aids to Navigation AtoNs). Odborné skúsenosti s vývojom programových prostriedkov v oblasti automatických identifikačných systémov,

— jazykové znalosti - anglický jazyk, minimálna úroveň B2 stredne pokročilý podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, účasť pri implementácií v pozícii hlavného riešiteľa aspoň v jednom projekte, ktorý sa zameriaval na oblasť riečnych informačných služieb alebo predmet zákazky.

Člen pracovného tímu - odborník na problematiku pomôcok pre plavbu (AtoNs)

— vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore 18. Informatika, alebo ekvivalentné vzdelanie pre expertov, ktorí nezískali vzdelanie v SR

— min. tri roky odbornej praxe v oblasti riečnych informačných služieb z toho najmenej jeden rok v oblasti implementácie alebo dozoru navigačných pomôcok (Aids to Navigation AtoNs). Odborné skúsenosti s vývojom programových prostriedkov v oblasti automatických identifikačných systémov, alebo ekvivalentné vzdelanie pre expertov, ktorí nezískali vysokoškolské vzdelanie v SR

— jazykové znalosti - anglický jazyk, minimálna úroveň B1 mierne pokročilý podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

— účasť pri implementácií v pozícii člena pracovného tímu aspoň v jednom projekte, ktorý sa zameriaval na oblasť riečnych informačných služieb, alebo predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje minimálne jedného hlavného riešiteľa a jedného člena pracovného tímu.

Pokračovanie v bode II.2.14) Doplňujúce informácie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na zabezpečenie zákazky sa nevyžaduje zloženie zábezpeky.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, SLOVENSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť osoby oprávnené konať v mene uchádzača v uvedenom termíne v súlade s § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo-5f6.html.

2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na stránke portálu EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade,ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné hospodársky subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky uchádzača.

7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.na 02 502 64 370.

8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚVO (príručky záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO verzia 18.0.

10. Od záujemcu/uchádzača sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez IS EVO, buď:

a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo

b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/

Jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:

Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

15. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020