Supplies - 236853-2020

22/05/2020    S99    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Aalst: Monitors

2020/S 099-236853

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
National registration number: BE 0410.424.222
Postal address: Moorselbaan 164
Town: Aalst
NUTS code: BE231
Postal code: 9300
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Charlotte Bontinck
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Telephone: +32 53728746
Fax: +32 53724586

Internet address(es):

Main address: www.olvz.be

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/299/VJ/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor aankoop, levering en installatie van patiëntmonitoring

Reference number: 2020/MTD/004
II.1.2)Main CPV code
33195100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE231
Main site or place of performance:

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop, levering en installatie van patiëntmonitoren, incl. centrale monitoring, voor de dienst pediatrie en neonatologie.

Deze opdracht omvat tevens alle noodzakelijke opleiding alsook optioneel een onderhoudscontract.

De aanbestedende overheid beschikt op moment van publicatie niet over de specifieke hoeveelheden. Alle vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijk en indicatief en binden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze.

Een eerste afroep omvat (voor zover gekend) 15 monitoren en één centrale voor de dienst kindergeneeskunde (campus Aalst), incl. alle noodzakelijke opleiding en optioneel een onderhoudscontract.

De mogelijkheid bestaat dat gedurende de looptijd ook monitoren worden aangekocht voor andere campussen van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (de gevraagde toegestane en vrije opties worden beschreven in hoofdstuk III "Technische bepalingen" alsook in bijlage B "Inventaris").

Vrije opties (niet gespecifieerd).

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes,

— De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

—— niet in staat van faillissement verkeert,

—— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting,

—— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid,

— Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

—— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

—— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

—— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

—— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Bovenvermeld attest dient recent (max. drie maanden oud t.o.v. de openingsdatum) te zijn alsook op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een eenmanszaak betreft).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal/Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten/Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest/Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen/Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet/Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Gelieve geen jaarrekening toe te voegen aan uw offerte, deze zal niet beoordeeld worden.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste gelijkaardige projecten, van soortgelijke omvang, in een ziekenhuis die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd, met vermelding van naam, klant, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver levert een referentielijst aan volgens bijlage D aan het bestek. De referenties worden bevestigd door attesten van goede uitvoering ondertekend door de klant van de dienstverlener. Het staat de aanbestedende overheid vrij de referenties te controleren, eventueel via een referentiebezoek ter plaatse. Er worden minimum drie bestaande referenties van soortgelijke omvang gevraagd, geleverd in de afgelopen drie jaar. Dit is een minimumvereiste, kandidaten die geen drie bestaande referenties kunnen voorleggen zoals beschreven, voldoen niet aan dit selectiecriterium en kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan de opdracht.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2020
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2020
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde
Postal address: Justitieplein 1
Town: Dendermonde
Postal code: 9200
Country: Belgium
Telephone: +32 52260711
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2020