Leveringen - 236903-2020

22/05/2020    S99

Spanje-Getafe: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2020/S 099-236903

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea de Getafe
Nationaal identificatienummer: S2822023D
Postadres: Plaza Coronel Polanco, s/n, Negociado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de Getafe
Plaats: Getafe
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28901
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea de Getafe
E-mail: sea27contratacion@ea.mde.es
Telefoon: +34 917798214
Fax: +34 917798624
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9dfE6bBBxVE%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Material de repuesto de automoción, ferretería, neumáticos y pintura

Referentienummer: 4270020004300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 099 173.55 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos ligeros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 528.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos tácticos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 528.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos pesados

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 528.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos equipos AGE

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 528.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de ferretería

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 396.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neumáticos

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 396.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pintura vehículos

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 264.46 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2020