Lieferungen - 236906-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Dęblin: Teile für Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Hubschrauber

2020/S 099-236906

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lotnicza Akademia Wojskowa
Postanschrift: ul. Dywizjonu 303 nr 35
Ort: Dęblin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 08-521
Land: Polen
Kontaktstelle(n): ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
E-Mail: m.kurdzialek@law.mil.pl
Telefon: +48 261517453
Fax: +48 261517452

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.law.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.law.mil.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.law.mil.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części lotniczych do samolotów DA-20C1

Referenznummer der Bekanntmachung: Zp/pn/36/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34730000 Teile für Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Hubschrauber
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części lotniczych do samolotów DA-20 C1 z podziałem na zadania:

1.1 zadanie nr 1: Zakup części lotniczych do samolotu DA-20 C1 I;

1.2 zadanie nr 2: Zakup części lotniczych do samolotu DA-20 C1 II.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

34730000-3 – Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup części lotniczych do samolotu DA-20 C1 I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34730000 Teile für Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Hubschrauber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego – Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części lotniczych do samolotu DA-20 C1 I

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia (od daty zawarcia umowy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Terminy realizacji zamówienia, jakie może Wykonawca zaoferować na poszczególne zadania:

Dla zadania nr 1:

— minimalny termin: 10 dni od daty zawarcia umowy,

— maksymalny termin: 14 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup części lotniczych do samolotu DA-20 C1

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34730000 Teile für Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Hubschrauber
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego – Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części lotniczych do samolotu DA-20C1 II

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia (od daty zawarcia umowy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 100
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Terminy realizacji zamówienia, jakie może Wykonawca zaoferować na poszczególne zadania:

Dla zadania nr 2:

— minimalny termin: 70 dni od daty zawarcia umowy,

— maksymalny termin: 100 dni od daty zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej JEDZ, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl. Przygotowany wstępnie JEDZ przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania dostępny jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.law.mil.pl/ Wykonawca wypełnia JEDZ na platformie zakupowej, tworząc dokument elektroniczny. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowa instrukcja uzupełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl w repozytorium wiedzy w zakładce jednolity europejski dokument zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: brak podstaw wykluczenia:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo

— w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 5 do SIWZ).

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 12:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Lotniczej Akademii Wojskowej tel. +48 22576 8790, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadanie nr 1: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100),

Zadanie nr 2: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100

Przed upływem terminu składania ofert.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020