Lieferungen - 236925-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket

2020/S 099-236925

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationale Identifikationsnummer: 000695235
Postanschrift: ul. „6-i septemvri“ No. 29
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stanka Mladenova Bakalova
E-Mail: SMBakalova@mvr.bg
Telefon: +359 29824059
Fax: +359 29813010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mvr.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21116

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/58292
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/58292
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Придобиване на база данни защитни характеристики за автоматично проверяване автентичността на документа

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на софтуер — база данни защитни характеристики за автоматично проверяване автентичността на документа, софтуер за актуализация на базата данни по работни места на ГКПП от централизирана точка и лицензи.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 224 654.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) — МВР

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на:

— софтуер — база данни защитни характеристики за автоматично проверяване автентичността на документа — 1 брой,

— софтуер за актуализация на базата данни по работни места на ГКПП от централизирана точка — 1 брой,

— лицензи — 100 броя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 224 654.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

HOME/2016/ISFВ/AG/EMAS/0035, фонд „Вътрешна сигурност“ — спешни мерки

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изискват.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Участникът следва да представи информацията в част IV, раздел В „Образователна и професионална квалификация“ в ЕЕДОП, като посочи конкретно имената и професионалната компетентност в областта на компютърната техника и/или информационните технологии, образователно квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в областта на компютърната техника и/или информационните технологии или еквивалентно;

Съответствието с изискването се доказва със списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват IT оборудване и/или софтуерни продукти.

Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, в част IV, раздел „Г“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, че могат да предоставят сертификати, доказващи, че отговарят на стандарта за осигуряване на качеството.

Съответствието с изискването се доказва със заверено копие на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват IT оборудване и/или софтуерни продукти, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При подписване на договора определеният изпълнител представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да разполага минимум с 2 лица със следната професионална компетентност:

— лице с професионална компетентност, съответно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция на изпълнение на правоотношения като ръководител проект с минимум 5 години стаж в областта на компютърната техника и/или информационните технологии, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в областта на компютърната техника и/или информационните технологии или еквивалентно,

— специалист, сертифициран от производителя или негов официален представител за инсталация, поддръжка и актуализация на базата данни, с минимум 2 години професионален опит в областта на информационните технологии.

Един специалист може да покрива повече от една от исканите компетенции.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват IT оборудване и/или софтуерни продукти.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договора.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.2.6) на обявлението, както и участник, който в ценовото си предложение е допуснал аритметична грешка или неточност при пресмятане на общата цена без ДДС или общата стойност на поръчката без ДДС.

3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка — правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

4. Преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020