Dostawy - 236941-2020

22/05/2020    S99

Polska-Katowice: Akcesoria komputerowe

2020/S 099-236941

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Damrota 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Stanisz
E-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
Tel.: +48 322076048
Faks: +48 322076010

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaskie.kas.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.slaskie.kas.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa akcesoriów sieciowych i komputerowych

Numer referencyjny: ZKP-7/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i komputerowych dla Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

— załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty,

— załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy,

— załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

— załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i komputerowych dla Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach. Przedmiot zamówienia składa się z:

1. adapter USB > RS-232 1,4 m – 2 szt.;

2. kabel sieciowy typu skrętka/linka (szpula 305 m.) – 20 szt.;

3. końcówka RJ-45 (kpl 100 szt.) – 60 opakowań.;

4. czytnik kart pamięci USB – 7 szt.;

5. pamięć 8 GB DDR3L SODIMM – 12 szt.;

6. patchcord linka 6cat – 0,5 m – 500 szt.;

7. patchcord linka 6cat – 1,5 m 500 szt.;

8. patchcord linka 6cat – 0,25 m – 500 szt.;

9. switch 8 portów 1 Gbit/s niezarządzalne – 20 szt.;

10. zasilacz do komputera stacjonarnego – 10 szt.;

11. zasilacz do komputera AiO Lenovo C440 – 20 szt.;

12. zasilacz do media konwertera – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga spełniania wszystkich warunków w zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu podanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga również spełniania wszystkich warunków wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ww. ustawy.

Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu JEDZ w części III (załącznik nr 3 do SIWZ).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z tytułu art. 24 ust. 5 pkt 1 Wykonawca może podać w części IV sekcja A poz. 1 JEDZ (załącznik nr 3 do SIWZ) numer KRS wraz z podaniem adresu strony internetowej, który umożliwi Zamawiającemu pozyskanie informacji, o której mowa w ww. artykule (dostęp do bazy danych musi być ogólnodostępny i bezpłatny – art. 26 ust. 6 ustawy Pzp).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa w ofercie oświadczenie potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 PLN. Ww. oświadczenie składane jest w formularzu JEDZ w części IV sekcja B pkt 5 (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, pokój 14, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania umożliwiającej odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.).

2. Wykonawcy mogą wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem platformy (https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl), nr PEPPOL, NIP 9541302993.

3. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

4. Informacje w sprawie logowania na platformie oraz spraw technicznych należy kierować na Infolinię: +48 818284500 oraz +48 507413712.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020