Dostawy - 236951-2020

22/05/2020    S99

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 099-236951

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Najwyższa Izba Kontroli
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nik.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATP

Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.009.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (rozbudowa) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez NIK systemu klasy ATP.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 24 500 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zdalne świadczenie wsparcia technicznego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (rozbudowa) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez NIK systemu klasy ATP, w tym:

1.1. dostawa fizycznego urządzenia typu Appliance umożliwiającego analizę ruchu IP na poziomie minimum 750 Mbps, wytworzonego przez producenta systemu ATP utrzymywanego w NIK, wraz z wymaganymi licencjami, subskrypcjami oraz trzy letnim wsparciem technicznym producenta;

1.2. zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta, dla wszystkich komponentów wchodzących w skład utrzymywanego systemu ATP;

1.3. przeprowadzenie wdrożenia urządzenia, o którym mowa w pkt 1.1;

1.4. opracowanie dokumentacji powykonawczej;

1.5. przeprowadzenie przez Wykonawcę dwudniowego technicznego warsztatu powdrożeniowego modernizowanego systemu;

1.6. świadczenie asysty technicznej Wykonawcy w ramach puli minimum 100 godzin;

1.7. udzielenie gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie systemu;

1.8. przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ);

2.2. załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty;

2.3. załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

Ww. dokumenty zawierają wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zdalne świadczenie wsparcia technicznego producenta oraz asysty technicznej Wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. dostawa urządzenia oraz dokumentów, w których producent potwierdza możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta i wymaganych licencji/subskrypcji na dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie w terminie do 18.10.2020 lub w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana po 18.9.2020;

4.2. zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta, dla wszystkich komponentów wchodzących w skład utrzymywanego systemu ATP, przez 36 miesięcy licząc od dnia realizacji dostawy, o której mowa w pkt 1;

4.3. przeprowadzenie wdrożenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy, o której mowa w pkt 1;

4.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wdrożonego rozwiązania w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia o którym mowa w pkt 3;

4.5. przeprowadzenie przez Wykonawcę jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego wdrożonego systemu, w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia o którym mowa w pkt 3;

4.6. świadczenie asysty technicznej Wykonawcy w ramach puli minimum 100 godzin do wykorzystania od momentu podpisania protokołu odbioru wdrożenia, o którym mowa w pkt 3, do terminu upływu wsparcia technicznego producenta, oraz udzielenie gwarancji dla dostarczonego rozwiązania na ten sam okres;

4.7. przeprowadzenie przez Wykonawcę certyfikowanego szkolenia może się odbyć w dowolnym momencie realizacji umowy, na warunkach określonych w pkt 13 OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość urządzenia wraz z wymaganymi licencjami do analizy ruchu IP na poziomie 1 Gbps / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny asysty technicznej Wykonawcy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikowane szkolenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:

1.1. Wykonawca:

Do upływu terminu składania ofert każdy Wykonawca musi złożyć:

1) ofertę – formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ),

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium w gwarancji lub poręczeniu,

4) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo,

5) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

6) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, we wskazanym zakresie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym dalej również „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ).

Informacje zawarte w JEDZ, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ;

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku;

1.3. inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

1) dokumenty, wymienione w sekcji III.1.2), III.1.3) i w sekcji VI.3 ogłoszenia oraz w pkt VI.2 SIWZ.

3. Forma dokumentów:

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt XI SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje dodatkowe dotyczące spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: (opcjonalnie jeżeli dotyczy kryterium „przepustowość urządzenia wraz z wymaganymi licencjami do analizy ruchu IP na poziomie 1 Gbps”, tj. w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przepustowości urządzenia wraz z wymaganymi licencjami do analizy ruchu IP na poziomie 1 Gbps) dokumentacja techniczna producenta oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, tj. przepustowości/wydajności oferowanego urządzenia na poziomie 1 Gbps.

Uwaga: Dopuszcza się złożenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność zawodowa / osoby:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi:

a) aktualny certyfikat co najmniej na poziomie specjalisty lub wyższym w zakresie oferowanych usług asysty technicznej ATP Fidelis lub dokument równoważny (np. zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu producenta) oraz

b) doświadczenie w postaci przeprowadzenia dwóch wdrożeń w zakresie ww. systemu.

Zdolność zawodowa / doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia polegające na wdrożeniu i/lub świadczeniu usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATP, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto każde.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3) ogłoszenia (zdolność zawodowa / osoby), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór wg załącznika nr 6 do SIWZ);

2. wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ).

Uwaga: W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie);

3. załączone do wykazu zamówień dowody określające czy te zamówienia [sekcja III.1.3) ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie)] zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, POLSKA, pok. nr 3.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby:

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3) pkt I.

Podmioty zagraniczne:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt I.1 i VI.3) pkt I.4, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.).

II. Dokumenty składane bez dodatkowego wezwania Zamawiającego:

Grupa kapitałowa:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Przed umową:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVI SIWZ;

2) dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów, tj.:

a) polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN,

b) ważnych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane dla osób wskazanych w sekcji III.1.3) ogłoszenia w części zdolność zawodowa / osoby.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020