Lieferungen - 236979-2020

Submission deadline has been amended by:  259357-2020
22/05/2020    S99

Polen-Łódź: Motorräder

2020/S 099-236979

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Postanschrift: ul. Legionów 113
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-073
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Bodzioch
E-Mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Telefon: +48 426322647
Fax: +48 426325841

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdów typu quad wraz z dodatkowym wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: NS.270.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34410000 Motorräder
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów typu quad wraz z dodatkowym wyposażeniem. Zestawienie szacunkowych ilości oraz opis techniczny zawiera załącznik nr 1 i 7 do SIWZ. Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalną ilość asortymentu, jaką może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert.

Warunki realizacji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. pojazdów typu quad wraz z dodatkowym wyposażeniem.

LP; dodatkowe wyposażenie; ilość:

1. przyczepa lekka do przewozu quada; 10;

2. kombinezon; 10;

3. kask; 10;

4. rękawice; 10;

5. buty za kostkę; 10.

Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalną ilość asortymentu, jaką może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert.

Warunki realizacji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak wykluczenia znajduje się w pkt VI.3 ogłoszenia – informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór – Załącznik nr 8).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia zostaną spełnione jeżeli spełni je jeden z Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w art. 24 ust. 1.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa powyżej na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy, tzn. realnej faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy jest zobowiązany wykazać, iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w pkt III.1.1) ogłoszenia

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w zakresie doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali dostawę/dostawy na co najmniej 3 szt. quadów.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający informuje, iż ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz zamknięcie jednostki do odwołania dla odwiedzających i interesantów, osoby, które zechcą brać udział w jawnym otwarciu ofert proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22, Wykonawca obowiązany jest przesłać razem z ofertą JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

B. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wskazany w pkt III.1.3) ogłoszenia;

B.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);

B.3. dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

— wypełnionej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej – wzór załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ oprócz dokumentów z pkt A należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

2) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w formie wskazanej w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp:

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

1.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

1.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.1 i 1.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

1.4. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

1.5. odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

1.6. odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020