Leveringen - 237152-2020

22/05/2020    S99    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Brandstoffen

2020/S 099-237152

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationaal identificatienummer: 000695235
Postadres: ul. „6-i septemvri“ No. 29
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Siyana Valcheva
E-mail: Int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29823653
Fax: +359 29813010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/2cffdefc-a662-4eaf-b136-c66cbddcbf85/dostavka-avtomobilno-gorivo-karti-beznalichno-plaschtane-avtokozmetika-smazochni-materiali-poz-2

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на автомобилно гориво, смазочни материали, автокозметика и метан за органите на изпълнителната власт и техните администрации

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за моторните превозни средства, собственост на МВР.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 331.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на смазочни материали и автокозметика за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 21А, гараж 10

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за моторните превозни средства, собственост на МВР, съгласно техническата спецификация на индивидуалния възложител.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 116-263527
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5785мпд-14
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на смазочни материали и автокозметика за моторните превозни средства, собственост на МВР.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елит Трак“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 201901836
Postadres: ж.к. „Златен рог“, бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 4
Plaats: Ямбол
NUTS-code: BG343 Ямбол
Postcode: 8600
Land: Bulgarije
E-mail: varna@elittruck.com
Telefoon: +359 898574488
Fax: +359 898574488
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 331.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/05/2020