Services - 237153-2017

22/06/2017    S118    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 118-237153

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Lubecka-Rogozińska
Tel.: +48 426162272
E-mail: e.lubecka@zdw.lodz.pl
Faks: +48 426162290
Kod NUTS: PL71

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zad. „Rozbudowa dr. woj. nr 713 na odc. Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres usługi obejmuje:

a) zamówienie podstawowe – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu

b) opcję – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w Okresie Rękojmi i Gwarancji za Wady przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi, o której mowa w pkt. a).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu – identyczne z wydaniem angielsko-polskim 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, zatytułowanym: „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” stanowiącym tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) zmienione poprzez Warunki Szczególne Kontraktu.

Zamówienie podstawowe

Usługi w szczególności obejmują:

— zarządzanie i koordynację Kontraktem

— nadzór oraz kontrolę nad opracowaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej

— świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi w związku z umową na projektowanie i roboty budowlane zawartą w wyniku oddzielnego postępowania zwanego w dalszej części Kontraktem

— rozliczanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

— nadzór nad dostosowaniem do wymagań wynikających z zapisów decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

— wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, w tym wynikających z procedur RPO i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym

— prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją Kontraktu

— obsługa geodezyjna i laboratoryjna kontrolna.

Opcja

W ramach opcji do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

—pełnienie usług w okresie gwarancji i rękojmi;

—finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

—dokonywanie minimum dwóch przeglądów gwarancyjnych w roku wraz ze sporządzeniem protokołów

—odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad wraz z poświadczeniem ich usunięcia przez Wykonawcę Robót budowlanych

—dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót.

—wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń

—Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

—Wystawienie dla Zamawiającego Świadectwa Wykonania.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 48 000 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Inżyniera Kontraktu (P) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

OPCJA

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.

W ramach opcji do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

—pełnienie usług w okresie gwarancji i rękojmi;

—finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

—dokonywanie minimum dwóch przeglądów gwarancyjnych w roku wraz ze sporządzeniem protokołów

—odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad wraz z poświadczeniem ich usunięcia przez Wykonawcę Robót budowlanych

—dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót.

—wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń

—Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

—Wystawienie dla Zamawiającego Świadectwa Wykonania

Opcja może być powtarzana aż do 7 razy, przy czym ostatnia obejmuje również wystawienie Świadectwa Wykonania. Długość okresu pełnienia usługi: minimum. 1 rok, maximum 7 lat.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 uPzp oraz w art.24 ust.5 ust. 1, 2, 4, 8 uPzp.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust. 7 uPzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w par. 5 pkt 1-6, 9 Rozporządz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126) oraz w pkt VI.3) ppkt 2, t.j. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 1 i 2.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ww. Rozporządz.:

1) w § 5 pkt 1 – składa informację z odp. rejestru albo, w przypadku jego braku, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

2) § 5 pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 4 ww. Rozporządz., składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

[1]. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie:

1) 2 zadań polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy technicznej min. G, w tym co najmniej jedno zadanie winno być zrealizowane w systemie „projektuj i buduj”. Wartość nadzorowanych robót nie może być niższa niż 25 000 000 PLN brutto każde zadanie,

2) 1 obiektu mostowego (np. most, wiadukt, estakada, tunel) na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030,

Każde wykazane zadanie może spełniać wymagania wymienione w pkt.1) i w pkt 2).

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego (pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków FIDIC, jako zespołu osób zarządzającego i administrującego Kontraktem) oraz współpracy ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt [1] ppkt 1) i 2) musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie lub jeden Wykonawca łącznie.

[2] Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej.

Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:

a) Inżynier Kontraktu

— 1 osoba, która w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub równoważną: Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Kierownika Projektu/Przedstawiciela Zamawiającego, na co najmniej 2 kontraktach drogowych, w tym minimum jeden kontrakt w systemie „projektuj i buduj” obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg o wartości minimum 25 000 000 PLN brutto każde zadanie, przy czym przynajmniej jeden kontrakt został zakończony i rozliczony – wystawiono Świadectwo Przejęcia lub dokument równoważny.

b) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

— 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przez okres co najmniej 24 miesięcy, na co najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy technicznej min. G i długości dróg minimum 6 km łącznie na dwóch zadaniach, w tym co najmniej jedno zadanie obejmowało również budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o nawierzchni betonowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C) Sprawdzający dok. proj. w specjalności inżynieryjnej drogowej

1 osoba, posiadająca upr. bud. do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

— była autorem, współautorem lub sprawdzającym min. 2 dok. proj. (stadium projekt bud. i wyk.) budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej min. G i długość odc. dróg łącznie nie była krótsza niż 6 km,

— była autorem, współautorem lub sprawdzającym co najmniej jednej dok. proj. (stadium projekt bud. i wyk.) budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy tech. min. G o nawierzchni betonowej.

d) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej

1 osoba, posiadająca uprawnienia bud. w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przez okres co najmniej 24 m-cy, na co najmniej dwóch zad. polegających na budowie obiektu mostowego (np. most, wiadukt, estakada, tunel) na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030.

e)Sprawdzający dok. proj. w specjalności mostowej

1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem, współautorem lub sprawdzającym min. dwóch dok. proj.(stadium projekt bud. i wyk.) budowy obiektu mostowego (np. most, wiadukt, estakada, tunel) na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030.

f)Inspektor nadzoru w spec. inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

1 osoba, posiadająca upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję inspektora nadzoru / kierownika robót w zakresie sieci wod.-kan. przez okres co najmniej 24 m-cy.

g)Technolog

1 osoba, która pełniła funkcję technologa lub równoważną (Inspektora Nadzoru ds. materiałowych, Specjalistę ds. technologii materiałów, Kierownika Laboratorium, Kierownika Wydziału Technologii) przez okres co najmniej 18 m-cy przy realizacji min. 2 kontraktów obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg klasy min. G, w tym na min. jednym kontrakcie obejmującym wyk. nawierzchni betonowych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

W przypadku zmiany osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest spełnienie warunku określonego w pk [2].

Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt [2].

Potencjał tech. wykonawcy umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Zamawiający może, na każdym etapie post., uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów tech. lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ustala się limit finansowy:

—na rok 2017 w wysokości 70 000 PLN brutto,

—na rok 2018 w wysokości 270 000 PLN brutto,

—na rok 2019 w wysokości 540 000 PLN brutto.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp. Zamawiający wezwie również do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

dokumenty określone w § 5 pkt 1-6 i 9, 10 Rozporządz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126).

C. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2017