Services - 237175-2017

22/06/2017    S118    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 118-237175

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Kujawsko-Pomorskie pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla 3 części.

Numer referencyjny: ZDW.N4.361.27.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Sporządzenie projektu wykonawczego

dla 3 części:

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 301 Janowice – Tadzin – Bądkowo – Krotoszyn – Osięciny na odcinku od km 0+000 do km 19+226”

2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe – Twarda Góra – Pieniążkowo

na odcinku od km 0+000 do km 6+810”

3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka – Rzęczkowo – Łubianka

na odcinku od km 0+000 do km 9+851”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 147 805.50 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla 3 części: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice – Tadzin – Bądkowo – Krotoszyn – Osięciny na odcinku od km 0+000 do km 19+226

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkiej nr 301 Janowice – Tadzin – Bądkowo – Krotoszyn – Osięciny.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie swym zakresem obejmuje:

a) opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż poszczególnych części zamówienia wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w skali 1: 500 i pozyskaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem oraz uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

b) opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim;

c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia (Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu.

d) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pytania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku konieczności jego wykona) lub

b) postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji

na środowisko

c) decyzję na wycinkę drzew

d) pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 694.83 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla 3 części: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe – Twarda Góra – Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 377 Nowe – Twarda Góra – Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie swym zakresem obejmuje:

a) opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż poszczególnych części zamówienia wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w skali 1: 500 i pozyskaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem oraz uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

b) opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim;

c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia (Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu.

d) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pytania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku konieczności jego wykona) lub

b) postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji

na środowisko

c) decyzję na wycinkę drzew

d) pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 563.19 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla 3 części: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka – Rzęczkowo – Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 546 Zławieś Wielka – Rzęczkowo – Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie swym zakresem obejmuje:

a) opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż poszczególnych części zamówienia wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w skali 1: 500 i pozyskaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem oraz uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

b) opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim;

c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia (Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu.

d) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pytania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku konieczności jego wykona) lub

b) postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji

na środowisko

c) decyzję na wycinkę drzew

d) pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7c do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 547.48 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. III SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności zawodowej:

a) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, zamówienie/a odpowiadające swoim

przedmiotem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykonał:

— minimum jeden projekt wykonawczy lub projekty budowlane dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi

klasy „Z” lub wyższej o wartości nie mniejszej niż:

— min. dla części nr 1 – 250 000 PLN brutto

— min. dla części nr 2 – 100 000 PLN brutto

— min. dla części nr 3 – 300 000 PLN brutto.

b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Projektant o specjalności branży drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej

specjalności, który posiada doświadczenie i wykonał jako projektant branży drogowej dokumentację składającą

się z projektu budowlano-wykonawczego lub wykonawczego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi

klasy „Z” lub wyższej.

W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część, warunek należy spełnić dla każdej części oddzielnie.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących

obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych

kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2014 r., poz. 1946 t.j. ze zm.).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.3. musi spełniać jeden z konsorcjantów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zapis zgodny z numeracją SIWZ:

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu:

8.1.1. Oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz wykaz usług o których mowa w V pkt. 1.3.2. litera a) SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.1.2. Oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz wykaz osób, o których mowa w V pkt. 1.3.2. litera b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

sala nr 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

oraz pkt.8 ustawy Pzp::

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zmianami) lub którego

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zmianami);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, stosowanym odpowiednio.

2. W celu Potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu -

Wykonawca składa dokumenty wg punktu VI ppkt. 8.2. SIWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w VI pkt 8.2.1., 8.2.2. i 8.2.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

10 / 11

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

dla części 1 – 4 000 PLN brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

dla części 2 – 1 700 PLN brutto (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100),

dla części 3 – 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie

drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

11 / 11

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy

Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2017