Dostawy - 237229-2020

22/05/2020    S99

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 099-237229

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Bulwan
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych Oracle

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0023/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. przedłużenie przez Wykonawcę świadczenia usługi Asysty Technicznej producenta dla licencji oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego wraz z wykupieniem poziomu wsparcia Extended Support dla licencji bazodanowych i WLS oraz migracją metryk licencyjnych dla baz danych z NUP na Processor;

1.2. przedłużenie przez Wykonawcę świadczenia usługi rozszerzonego wsparcia ACS (Advanced Customer Services) producenta dla technologii bazodanowych Oracle oraz dla technologii Oracle Fusion Middleware;

1.3. zakup bezterminowych uzupełniających licencji (opcji) bazodanowych dla Oprogramowania Oracle Partitioning Processor w ilości sztuk 5;

1.4. świadczenie przez Wykonawcę usługi Asysty Technicznej dla Oprogramowania Oracle Partitioning Processor.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ").

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 22 408 066.29 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. przedłużenie przez Wykonawcę świadczenia usługi Asysty Technicznej producenta dla licencji oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego wraz z wykupieniem poziomu wsparcia Extended Support dla licencji bazodanowych i WLS oraz migracją metryk licencyjnych dla baz danych z NUP na Processor;

1.2. przedłużenie przez Wykonawcę świadczenia usługi rozszerzonego wsparcia ACS (Advanced Customer Services) producenta dla technologii bazodanowych Oracle oraz dla technologii Oracle Fusion Middleware;

1.3. zakup bezterminowych uzupełniających licencji (opcji) bazodanowych dla Oprogramowania Oracle Partitioning Processor w ilości sztuk 5;

1.4. świadczenie przez Wykonawcę usługi Asysty Technicznej dla Oprogramowania Oracle Partitioning Processor.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-106110
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0023/DIT/20
Nazwa:

Przedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle, przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych Oracle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Red Stack Poland Sp. z o.o. Sp. K.
Adres pocztowy: ul. Sztormowa 1 lok. 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-654
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@redstack.pl
Tel.: +48 601320258

Adres internetowy: http://www.redstack.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 408 066.29 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 803 745.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi ACS.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020