Dostawy - 237252-2020

22/05/2020    S99

Polska-Sandomierz: Urządzenia do tomografii

2020/S 099-237252

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
Adres pocztowy: ul. Schinzla 13
Miejscowość: Sandomierz
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kargulewicz
E-mail: przetargi@sand.pl
Tel.: +48 158330594
Faks: +48 158323575

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sand.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego

Numer referencyjny: PN/3/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33115000 Urządzenia do tomografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej – pakiet I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne tomografu komputerowego) stanowi zał. nr 1. Dokumentacja projektowa stanowi zał. nr 1a. Serwer rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem – pakiet II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2. Kardiomonitor – pakiet III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 3. Aparat EEG 42 kanałowy dwustanowiskowy – pakiet IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4. Wózek do aparatury medycznej – pakiet V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 5. Lampa bakteriobójcza – pakiet VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 6. Uniwersalny worek samorozprężalny – pakiet VII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 7.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 353 509.19 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300 Roboty rozbiórkowe
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262500 Roboty murarskie i murowe
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
45432100 Kładzenie i wykładanie podłóg
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421120 Instalowanie progów
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200 Instalowanie linii telefonicznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000 Roboty izolacyjne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45442200 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne tomografu komputerowego) stanowi zał. nr 1 do SIWZ. Dokumentacja projektowa stanowi zał. nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32331500 Nagrywarki
48820000 Serwery
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kardiomonitor

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat EEG 42 kanałowy dwustanowiskowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu EEG 42 kanałowego dwustanowiskowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wózek do aparatury medycznej

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka do aparatury medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lampa bakteriobójcza

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy bakteriobójczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uniwersalny worek samorozprężalny

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171200 Przyrządy do resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnego worka samorozprężalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" nr RPSW.07.03.00-26-0004/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 022-047585
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ADO-MED sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bytomska 38b
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 068 041.29 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 066 659.19 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Montaż, uruchomienie, szkolenie i serwis tomografu komputerowego oraz adaptacja pomieszczeń

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Serwer rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pixel Technology sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piękna 1
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 93-558
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 119 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 124 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Kardiomonitor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Michał Pająk Trade
Adres pocztowy: ul. Bankowa 8/6
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 309.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 150.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Aparat EEG 42 kanałowy dwustanowiskowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elmiko Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 29
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 130 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 130 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Wózek do aparatury medycznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Lampa bakteriobójcza

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bakmed Bogdan Pokorski
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 37a
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 92-109
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 550.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Uniwersalny worek samorozprężalny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy przewiduje że z niniejszego postępowania będzie wykluczał Wykonawcę również z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie będzie musiał dostarczyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykaz dokumentów jakie będzie musiał dostarczyć Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: deklaracja zgodności dla oferowanego sprzętu/produktu; zgłoszenie oferowanego sprzętu/produktu lub powiadomienie o wprowadzeniu oferowanego sprzętu/produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (nie dotyczy pakietu II, V, VI, VII); katalogi, foldery wytwórcy/importera/dystrybutora zaoferowanego sprzętu w języku polskim, z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi. Wadium dla całego zamówienia wynosi 66 920,00 PLN. Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów określona jest odpowiednio w załącznikach od nr 1 do nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dalej „RODO”, SSDŚ w Sandomierzu informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, POLSKA, tel. +48 158330614, e-mail: szpital@sand.pl; Inspektorem Ochrony Danych w SSDŚ jest pan Krzysztof Sikorski, kontakt: adres e-mail: inspektor@sand.pl, tel. +48 695550552; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu medycznego, znak postępowania: PN/3/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Pozostałe informacje wynikające z art. 13 RODO zawiera rozdział XXI SIWZ „Klauzula informacyjna z art. 13 RODO”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020