Tjenesteydelser - 237279-2019

22/05/2019    S98

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 098-237279

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Sigersted Andersen
E-mail: MAN068@POLITI.DK
Telefon: +45 45156565
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.politi.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digitalt våbenregister til dansk politi

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rigspolitiet forventer at gennemføre et EU-udbud med henblik på anskaffelse af et nyt digitalt våbenregister.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiet forventer at gennemføre et EU-udbud med henblik på anskaffelse af et nyt digitalt våbenregister, der forventes at kunne understøtte registrering og omregistrering af borgernes våben og deres individuelle våbendele. Både våben og de tilhørende våbendele skal kunne spores, både samlet og uafhængigt af hinanden. At importere, eksportere, fremstille, erhverve, besidde, bære og anvende (EBBA) skydevåben i Danmark kræver tilladelse fra enten Justitsministeriet eller Rigspolitiet. Systemet skal kunne håndtere udstedelse og registrering af tilladelser og ophør af tilladelser. Alle handlinger skal kunne logges, ligesom der skal kunne etableres adgangskontrol. Der forventes at skulle kunne etableres integrationer til ca. 5 andre systemer, hvoraf enkelte indgår i en samlet proces, andre kun med opslag. Derudover ønsker Rigspolitiet at skabe en platform for et våbenregister, der kan udvikles i takt med lovgivningen. Rigspolitiet forventer et system med dansk brugergrænseflade, der effektivt understøtter arbejdsgange med registrering af ovennævnte, samt giver mulighed for at kunne trække data ud.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Som led i forberedelsen af det kommende udbud ønsker Rigspolitiet indsigt i markedet for digitale registre til håndtering af våben og våbendele, hvorfor Rigspolitiet ønsker at indgå i en teknisk dialog med virksomheder, der har løsninger, som anvendes til understøttelse af forretningsmæssige behov, som er sammenlignelige med Rigspolitiet forretningsmæssige behov.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Virksomheder, som har interesse i at deltage i dialogen skal anmode om deltagelse på mail til cst029@politi.dk Fristen for anmodning udløber d.11.6.2019 kl.12:00. Af anmodningen skal fremgå, navn og CVR-nr. for den ansøgende virksomhed samt en kort beskrivelse af virksomheden i relation til eksisterende, idriftsatte løsninger til understøttelse af sammenlignelige forretningsmæssige behov, der vil kunne bruges ved en eventuel udvælgelse. Rigspolitiet forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante produkt- og virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse. Rigspolitiets vil maksimalt invitere 6 virksomheder til at deltage i dialogmøderne. Såfremt der er flere end 6 virksomheder, der anmoder om deltagelse i dialogen, vil Rigspolitiet alene invitere de virksomheder, som har eksisterende, idriftsatte løsninger til understøttelse af sammenlignelige forretningsmæssige behov. De 6 udvalgte virksomheder vil modtage svar på deres anmodning om deltagelse i den tekniske dialog senest den 18. juni kl.10:00. De 6 udvalgte virksomheder vil modtage en powerpoint præsentation med yderligere information omkring processen, de forretningsmæssige behov samt den overordnede it-arkitektur løsningen skal fungere i. Eventuelle spørgsmål til powerpointet skal stilles på mail til cst029@politi.dk Dialogmøderne forventes af blive afholdt onsdag d. 26. juni og torsdag d. 27. juni efter aftale med den enkelte virksomhed. Såfremt det bliver nødvendigt forbeholder Rigspolitiet sig ret til at indkalde til dialogmøde en anden dag i uge 26. På dialogmødet skal aktøren anskueliggøre, hvordan deres løsning kan dække Rigspolitiets forretningsmæssige behov, samt demonstrere forskellige brugsscenarier af, hvordan løsningen anvendes til understøttelse af sammenlignelige forretningsmæssige behov. Dialogmødet vil bestå i ét bilateralt møde af maks. 2 timers varighed mellem den pågældende virksomhed og Rigspolitiet, hvor Rigspolitiet med udgangspunkt i den enkelte virksomheds produkter og erfaringer, ønsker at få et nærmere indblik i blandt andet:

— Forevisning af virksomhedens løsning(er), som allerede er i idriftsat til understøttelse af sammenlignelige forretningsmæssige behov,

— Forventninger til videreudvikling og muligheder for opdatering af disse løsninger,

— Den enkelte aktørs leverance- og rettighedsmodel.

En eventuel udelukkelse fra at deltage i den tekniske dialog har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med prækvalifikationen er en egnethedsvurdering, mens formålet med den tekniske dialog er at opnå øget viden om og indsigt i, hvordan markedet fungerer.

Rigspolitiet forbeholder sig ret til under udbuddet at anvende enhver information, som virksomheder afgiver i en anmodning om at deltage eller under den tekniske dialog, medmindre virksomheden har tilkendegivet, at informationen afgives i fortrolighed, udgør en forretningshemmelighed eller er omfattet af eksklusive enerettigheder. Det bemærkes for en god ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i den tekniske dialog, ikke godtgøres af Rigspolitiet. Som afslutning på dialogen udarbejder Rigspolitiet et afsluttende notat, hvoraf opsamling på processen samt eventuel supplerende information med videre vil fremgå. Relevante oplysninger fra notatet vil blive gjort tilgængeligt i forbindelse med det planlagte udbud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019