Services - 237304-2017

22/06/2017    S118    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Architektonické, technické a plánovací služby

2017/S 118-237304

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
75075741
Kostelní 1300/44
Praha 7-Holešovice
170 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno
Tel.: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.nzm.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html
Další informace lze získat na jiné adrese:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
28360125
Helfertova 2040/13
Brno
613 00
Česká republika
Tel.: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.akfiala.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
28360125
Helfertova 2040/13
Brno
613 00
Česká republika
Tel.: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.akfiala.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html

I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Rekreace, kultura a náboženství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby pro Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71240000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, projektové dokumentace pro účely výběru zhotovitele stavby dle zákona a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zajištění výkonu autorského dozoru, příp. další související činnosti, a to pro stavbu Depozitárně – expozičního objektu v Ostravě.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 970 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71240000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Moravskoslezský kraj.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, projektové dokumentace pro účely výběru zhotovitele stavby dle zákona a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zajištění výkonu autorského dozoru, příp. další související činnosti, a to pro stavbu Depozitárně – expozičního objektu v Ostravě.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Délka praxe člena realizačního týmu / Váha: 10 %
Cena - Váha: 90 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 970 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Projekt „Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664.
II.2.14)Další informace

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnost „Projektová činnost ve výstavbě“.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

a) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor: „architektura, územní plánování, krajinářská architektura“ – autorizace se všeobecnou působností (autorizovaný architekt), nebo pro obor „architektura“ (autorizovaný architekt) nebo pro obor „pozemní stavby“ (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/08/2017
Místní čas: 10:15
Místo:

Sídlo zástupce zadavatele.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka zadávacího řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

II.2.7) Doba trvání zakázky:

X. Termíny a místa plnění

29. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění v následujících termínech:

29.1. DPS a DZS do 4 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy;

29.2. Součinnost při výběru zhotovitele průběžně v návaznosti na přípravu a průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele Stavby, a to až do uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby;

29.3. ATD průběžně v návaznosti na provádění Stavby, a to až do vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/06/2017