Tjänster - 237348-2019

22/05/2019    S98    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Landskrona: Programrelaterade tjänster

2019/S 098-237348

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Landskrona Stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1140
Postadress: Drottninggatan 7
Ort: Landskrona
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 261 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Jennie Glimdal
E-post: jennie.glimdal@landskrona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.landskrona.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdfbuvrxk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdfbuvrxk&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Licensförsörjning inklusive konsultstöd Qlikview

Referensnummer: 2019/1250
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72260000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser licensförsörjning samt konsultstöd för Qlikview.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser licensförsörjning inklusive konsultstöd för beslutsstödsystemet QlikView. Anbudsgivaren ska tillhandahålla och leverera licenser, installation och konfiguration samt support och underhåll av QlikView till Landskrona stad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72246000
72253200
72265000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser licensförsörjning samt konsultstöd för Qlikview.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser licensförsörjning inklusive konsultstöd för beslutsstödsystemet QlikView. Anbudsgivaren ska tillhandahålla och leverera licenser, installation och konfiguration samt support och underhåll av QlikView till Landskrona stad.

Uppskattat antal användare är ca 400 standardanvändare (dokumentcal) och 30 superanvändare (usercal). Antalet användare är endast en uppskattning och kan komma att ändras över tid.

Föregående år var volymen cirka 850 000 SEK. Staden lämnar ingen garanti för gällande omfattning under avtalsperioden, utan omfattningen kan komma att förändras under denna period.

Maximal volym för ramavtalet är 2 500 000 SEK. När köp på detta avtal uppgått till maxvolymen upphör avtalet att gälla och en ny upphandling kommer att genomföras. Maxvolymen ska inte förväxlas med uppskattad omfattning för upphandlingen.

QlikView är utvecklat för att kommunicera med Stadens samtliga system. De system som hanteras specificeras under del 5 avtalsvillkor. Det åligger Anbudsgivaren att på egen bekostnad erhålla kunskap om de olika datasystemen i Landskrona stad.

Avtalstiden är ett (1) år med möjlighet att förlänga upp till tre (3) år med ett (1) år i taget. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som staden rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 29/02/2020
Slut: 28/02/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019