Dienstleistungen - 237453-2022

04/05/2022    S87

Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2022/S 087-237453

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-202083)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoby wymienione w pkt. 3.11 SWZ
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap I

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap I” w podziale na 21 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-202083

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

- art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L. 229 z 31.07.2014 r. s. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2012 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022 r. s. 1),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)”.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: