Dostawy - 237483-2014

12/07/2014    S132    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Radom: Urządzenia lotniskowe

2014/S 132-237483

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Port Lotniczy Radom S.A.
0000061844
ul. Żeromskiego 86
Punkt kontaktowy: Port Lotniczy Radom S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom
Osoba do kontaktów: Edyta Pastuszka
26-600 Radom
Polska
Tel.: +48 533311677
E-mail: e.pastuszka@airport-radom.eu
Faks: +48 483601325

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.lotnisko-radom.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. samolotowego podgrzewacza powietrza oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Leasing
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radom

Kod NUTS PL128

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych specjalistycznych urządzeń do obsługi naziemnej samolotów.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samolotowego podgrzewacza powietrza oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych.
2. Żadne z urządzeń nie może być urządzeniem prototypowym.
3. W cenie dostawy Wykonawca zobowiązany jest:
1) udzielić 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia;
2) zapewnić pełny serwis w okresie gwarancji;
3) zapewnić szkolenia dla operatorów urządzeń;
4) dostarczyć instrukcje obsługi w j. polskim oraz katalog części zamiennych.
4. Wymagania dotyczące leasingu:
1) leasing rozliczany w złotych polskich (PLN),
2) okres leasingu 72 miesiące,
3) raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy,
4) wkład własny (opłata wstępna) wynosi 30 % (trzydzieści procent) wartości netto przedmiotu leasingu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000, 34144000, 66114000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1) jednego (1) samolotowego podgrzewacza powietrza;
2) jednego (1) samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych specjalistycznych urządzeń do obsługi naziemnej samolotów.
1)Krótki opis:
Część 1 zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego samolotowego podgrzewacza powietrza.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000, 34144000, 66114000

3)Wielkość lub zakres:
Część 1 zamówienia obejmuje dostawę jednego (1) samolotowego podgrzewacza powietrza.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące (od udzielenia zamówienia), nie później jednak niż do 22.12.2014 r.
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych specjalistycznych urządzeń do obsługi naziemnej samolotów.
1)Krótki opis:
Część 2 zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000, 34144000, 66114000

3)Wielkość lub zakres:
Część 2 zamówienia obejmuje dostawę jednego (1) samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące (od udzielenia zamówienia), nie później jednak niż do 22.12.2014 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
1) w części 1 zamówienia: 6 600 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych),
2) w części 2 zamówienia: 48 000 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych);
w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, do której części zamówienia przypisane jest dane wadium poprzez odpowiednie jego opisanie.
2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 (dwa) % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku, gdy zamówienie ma być realizowane przez leasingodawcę (instytucję finansującą) oraz dostawcę sprzętu, podmioty te mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp).
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa wart.24 ustawy Pzp. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór określa załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp(podmiot zbiorowy), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt 2) - 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt 5) powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia powinny być złożone w terminach określonych w pkt. 3 i 4.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Poprzez grupę kapitałową - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązanie innych podmiotów należy złożyć w formie oryginału;
2) pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
11. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy;
2) dokumenty wymienione w pkt 2, 7 niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców oddzielnie.
12. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związanie z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne zobowiązanie do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy wykażą, że posiadają - aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:
1) 200 000 PLN (słownie dwieście tysięcy złotych) w 1 części zamówienia;
2) 1 000 000 PLN (słownie jeden milion złotych) w 2 części zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagana wartość ubezpieczenia musi odpowiadać sumie wartości ubezpieczenia wymaganej dla tych części. Wykonawca zobowiązany jest wykazania, do której części zamówienia przypisany jest dokument na potwierdzenie spełnienia warunku.
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem, że przez dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie:
1) w 1 części zamówienia - dostawy specjalistycznych urządzeń do obsługi naziemnej samolotów, obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawę samolotowego podgrzewacza powietrza o wartości brutto każdej z nich (dostaw w ramach danej umowy) nie mniejszej niż 180 000 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),
2) w 2 części zamówienia - dostawy specjalistycznych urządzeń do obsługi naziemnej samolotów, obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawę samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych o wartości brutto każdej z nich (dostaw w ramach danej umowy) nie mniejszej niż 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagany zakres oraz wartość dostaw musi odpowiadać zakresowi oraz sumie wartości dostaw wymaganych dla tych części.
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – (załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
4. Do wykazu Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są poświadczenia podmiotu na rzecz którego była wykonana dostawa lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.
5. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczony
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PLR/ZP-1/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w części III.2 Ogłoszenia. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowania wg. formuły "spełnia - nie spełnia." Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zaprosi do składania ofert w każdej części zamówienia nie więcej niż 5 Wykonawców.
4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w danej części zamówienia będzie nie większa niż 5, wówczas do dalszego etapu postępowania zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki.
5. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w danej części zamówienia będzie większa niż 5, Zamawiający zakwalifikuje 5 Wykonawców, którzy zrealizowali największą liczbę zamówień, o których mowa w pkt. III.2.3).
6. Punkty będą przydzielane następująco: w zakresie doświadczenia w wykonaniu dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w sekcji III.2.3) ogłoszenia - za każdą dodatkową zakwalifikowaną dostawę zrealizowaną powyżej wymaganej ilości Wykonawca otrzyma 1 punkt.
7. W przypadku, gdy w danej części zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą na 5 lub 4 lub wcześniejszej pozycji w rankingu, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty tego Wykonawcę, którego łączna wartość zakwalifikowanych dostaw będzie wyższa.
8. Jeżeli Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr51/2002Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
9. Z zastrzeżeniem pkt 10., Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu sposób przekazywania sobie przez strony postępowania dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) pisemnie na adres: Port Lotniczy Radom S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom

2) drogą elektroniczną: e.pastuszka@airport-radom.eu

W przypadku przekazywania dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.

10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami dołączonymi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.lotnisko-radom.eu) oraz oferty wraz z załącznikami w formie innej niż pisemna. Dotyczy to także oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw składanych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

11. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Port Lotniczy Radom S.A.
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę w formie leasingu fabrycznie nowych specjalistycznych urządzeń do obsługi naziemnej samolotów - PLR/ZP-1/2014”
Nie otwierać przed 24.7.2014 r. godz. 12:30
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie wniosku nieoznaczonego zgodnie z powyższym opisem. Wszelką korespondencję należy składać u Zamawiającego w godz. 8:00–16:00 pod adresem ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom.
13. Wniosek powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu oraz podpisany przez osobę(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
14. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym wniosek, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
15. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w biurze Zamawiającego w dniu 24.7.2014 r. o godz. 12:30, pod adresem ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom.
16. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące (od udzielenia zamówienia), nie później jednak niż do 22.12.2014 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.7.2014