Dienstleistungen - 237517-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2020/S 099-237517

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej
Nationale Identifikationsnummer: 5272367496
Postanschrift: ul. Giełdowa 7/9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-211
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Gola
E-Mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Telefon: +48 225349233
Fax: +48 225349341

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uke.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: łączność

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.26.58.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju.

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w umowie, załącznikach do umowy oraz OPZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiajacego w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) realizacja przez Wykonawcę usług polegających na: zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu oprogramowania dla stacji pomiarowych użytkowanych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w wyniku których u Zamawiającego zostanie wykonane, dostarczone, wdrożone, zainstalowane, zintegrowane, przetestowane oraz uruchomione oprogramowanie;

2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na oprogramowanie, o której mowa w artykule 9 umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania świadczeń określonych w umowie, w tym w OPZ;

3) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników oraz administratorów oprogramowania;

4) świadczenie usług wsparcia;

5) świadczenie usług rozwoju w wymiarze nie krótszym niż 500 roboczogodzin;

6) wykonanie innych świadczeń przez Wykonawcę opisanych w Umowie i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe funkcjonalności oprogramowania (D) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa liczba godzin rozwoju oprogramowania (R) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie długości okresu gwarancji i wsparcia (G) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia końca okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gotowości realizacji umowy w zakresie objętym prawem opcji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie świadczenia usług rozwoju w wymiarze nie mniejszym niż 500 roboczogodzin.

3. Skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, w całości lub w części jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego prawa nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbywa się na zasadach określonych w umowie.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości – 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy zł). Szczegółowe wymagania i informacje na temat wadium określono w pkt XIII SIWZ.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia określono w pkt XXVII SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dowody określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są należycie wykonywane. Dowodami, o którym mowa w zdaniu powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa powyżej składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu lub podpisania umowy, podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji gdy w dniu wystawienia dokumentu lub podpisania umowy nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu wystawienia dokumentu lub podpisania umowy, w którym Narodowy Bank Polski publikował średnie kursy walut obcych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca dla spełnienia warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi, których głównym przedmiotem było: zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania sterującego urządzeniami pomiarowymi z zapewnieniem akwizycji i prezentacji wyników, o wartości minimum 200 000 PLN brutto każda.

Wartość, o której mowa powyżej dotyczy zaprojektowania, budowy i wdrożenia oprogramowania sterującego urządzeniami pomiarowymi z zapewnieniem akwizycji i prezentacji wyników.

2) dysponuje nw. osobami, które posiadają wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe doświadczenie i będą wykonywały podczas realizacji zamówienia niżej określony zakres czynności (role):

2)1) kierownik projektu;

• wykształcenie wyższe,

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował minimum 2 projektami informatycznymi,

2)2) architekt systemów informatycznych;

• wykształcenie wyższe,

• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w roli architekta systemu informatycznego, w co najmniej jednym projekcie, obejmującym wykonanie systemu informatycznego, odebranego do dnia składania ofert, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, przy czym projekt ten został wykonany z zastosowaniem architektury SOA (Service Oriented Architecture);

• posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania baz danych w PostgreSQL;

• brał udział w co najmniej 1 projekcie polegającym na budowie bazodanowego systemu informatycznego zawierającego o wartości umowy minimum 200 000,00 PLN brutto;

• posiada znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi;

• posiada znajomość metodyki projektowania architektury korporacyjnej;

2)3) specjalista z zakresu radiokomunikacji lub rozpoznania radioelektronicznego

• wykształcenie wyższe,

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach w zakresie radiokomunikacji, z których co najmniej jeden był o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto;

2)4) specjalista ds. programowania

• posiada doświadczenie w zakresie budowy systemów do sterowania urządzeniami pomiarowymi wynikające z realizacji co najmniej dwóch usług informatycznych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym wartość każdej z tych usług, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 100 000,00 PLN brutto;

2)5) tester oprogramowania/systemu

• posiada doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych w tym budowy i realizacji scenariuszy testowych, testów manualnych lub automatycznych nabyte przy realizacji co najmniej jednej usługi informatycznej, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

3. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunków określonych w punkcie VI.3)b) SIWZ poprzez wskazanie pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji/roli w zespole.

4. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z Wykonawcą. Zmiana jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ – we wzorze umowy. Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian znajdują się w SIWZ – we wzorze umowy.

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

4. Okres obowiązywania umowy wskazany w pkt II.2.7 obejmuje termin na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych (14 miesięcy od daty podpisania umowy) oraz minimalny 12 miesięczny okres świadczenia usług wsparcia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniu (zwane dalej JEDZ), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ w zakresie określonym w SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w pkt VIII.6.1) do VIII.6.7) SIWZ:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo inny dokument;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII.6.1) do – VIII.6.7) SIWZ.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów.

10. Termin związania ofertą wskazany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni.

11. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie XVI SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dlatego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XXIX.5.1) i XXIX.5.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: – 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020