Usługi - 237517-2020

22/05/2020    S99

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 099-237517

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272367496
Adres pocztowy: ul. Giełdowa 7/9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Gola
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Tel.: +48 225349233
Faks: +48 225349341

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uke.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: łączność

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju

Numer referencyjny: BA.WZP.26.58.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju.

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w umowie, załącznikach do umowy oraz OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiajacego w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) realizacja przez Wykonawcę usług polegających na: zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu oprogramowania dla stacji pomiarowych użytkowanych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w wyniku których u Zamawiającego zostanie wykonane, dostarczone, wdrożone, zainstalowane, zintegrowane, przetestowane oraz uruchomione oprogramowanie;

2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na oprogramowanie, o której mowa w artykule 9 umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania świadczeń określonych w umowie, w tym w OPZ;

3) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników oraz administratorów oprogramowania;

4) świadczenie usług wsparcia;

5) świadczenie usług rozwoju w wymiarze nie krótszym niż 500 roboczogodzin;

6) wykonanie innych świadczeń przez Wykonawcę opisanych w Umowie i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności oprogramowania (D) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa liczba godzin rozwoju oprogramowania (R) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie długości okresu gwarancji i wsparcia (G) / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia końca okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gotowości realizacji umowy w zakresie objętym prawem opcji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie świadczenia usług rozwoju w wymiarze nie mniejszym niż 500 roboczogodzin.

3. Skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, w całości lub w części jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego prawa nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbywa się na zasadach określonych w umowie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości – 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy zł). Szczegółowe wymagania i informacje na temat wadium określono w pkt XIII SIWZ.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia określono w pkt XXVII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dowody określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są należycie wykonywane. Dowodami, o którym mowa w zdaniu powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa powyżej składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu lub podpisania umowy, podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji gdy w dniu wystawienia dokumentu lub podpisania umowy nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu wystawienia dokumentu lub podpisania umowy, w którym Narodowy Bank Polski publikował średnie kursy walut obcych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca dla spełnienia warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi, których głównym przedmiotem było: zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania sterującego urządzeniami pomiarowymi z zapewnieniem akwizycji i prezentacji wyników, o wartości minimum 200 000 PLN brutto każda.

Wartość, o której mowa powyżej dotyczy zaprojektowania, budowy i wdrożenia oprogramowania sterującego urządzeniami pomiarowymi z zapewnieniem akwizycji i prezentacji wyników.

2) dysponuje nw. osobami, które posiadają wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe doświadczenie i będą wykonywały podczas realizacji zamówienia niżej określony zakres czynności (role):

2)1) kierownik projektu;

• wykształcenie wyższe,

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował minimum 2 projektami informatycznymi,

2)2) architekt systemów informatycznych;

• wykształcenie wyższe,

• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w roli architekta systemu informatycznego, w co najmniej jednym projekcie, obejmującym wykonanie systemu informatycznego, odebranego do dnia składania ofert, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, przy czym projekt ten został wykonany z zastosowaniem architektury SOA (Service Oriented Architecture);

• posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania baz danych w PostgreSQL;

• brał udział w co najmniej 1 projekcie polegającym na budowie bazodanowego systemu informatycznego zawierającego o wartości umowy minimum 200 000,00 PLN brutto;

• posiada znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi;

• posiada znajomość metodyki projektowania architektury korporacyjnej;

2)3) specjalista z zakresu radiokomunikacji lub rozpoznania radioelektronicznego

• wykształcenie wyższe,

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach w zakresie radiokomunikacji, z których co najmniej jeden był o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto;

2)4) specjalista ds. programowania

• posiada doświadczenie w zakresie budowy systemów do sterowania urządzeniami pomiarowymi wynikające z realizacji co najmniej dwóch usług informatycznych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym wartość każdej z tych usług, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 100 000,00 PLN brutto;

2)5) tester oprogramowania/systemu

• posiada doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych w tym budowy i realizacji scenariuszy testowych, testów manualnych lub automatycznych nabyte przy realizacji co najmniej jednej usługi informatycznej, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

3. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunków określonych w punkcie VI.3)b) SIWZ poprzez wskazanie pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji/roli w zespole.

4. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z Wykonawcą. Zmiana jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ – we wzorze umowy. Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian znajdują się w SIWZ – we wzorze umowy.

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

4. Okres obowiązywania umowy wskazany w pkt II.2.7 obejmuje termin na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych (14 miesięcy od daty podpisania umowy) oraz minimalny 12 miesięczny okres świadczenia usług wsparcia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniu (zwane dalej JEDZ), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ w zakresie określonym w SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w pkt VIII.6.1) do VIII.6.7) SIWZ:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo inny dokument;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII.6.1) do – VIII.6.7) SIWZ.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów.

10. Termin związania ofertą wskazany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni.

11. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie XVI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dlatego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XXIX.5.1) i XXIX.5.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: – 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020