Dienstleistungen - 237675-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Dienstleistungen im Gartenbau

2020/S 099-237675

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Zieleni Miejskiej
Postanschrift: ul. Kościuszki 138
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-523
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lech Marek
E-Mail: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl
Telefon: +48 322515186
Fax: +48 322515081

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zzm.katowice.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zzmkce.bip.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/zzm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/zzm
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Katowice.

Referenznummer der Bekanntmachung: NZI.261.7.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz krzewów, w pasach drogowych i terenach miejskich na terenie miasta Katowice.

2. Przedmiot zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ – „Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Katowice” (obejmująca wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze, również w pasach drogowych miasta).

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji obejmujące do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu zadań wskazanych w OPZ. Sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Tereny miasta Katowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie nr 1 – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta, również w pasach drogowych (obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm), tj.:

1) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm z frezowaniem, karczowaniem lub usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

2) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm bez frezowania z wywozem;

3) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

4) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm z frezowaniem, karczowaniem lub usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

5) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm bez frezowania, z wywozem;

6) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

7) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm z frezowaniem, karczowaniem i usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

8) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm bez frezowania z wywozem;

9) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

10) przeprowadzenie prac w obrębie korony drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z wywozem (w zakresie przewidzianym w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

11) formowanie platanów rosnących w pasach drogowych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z wywozem (w zakresie przewidzianym w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

12) przeprowadzenie prac w obrębie korony drzew w celu utrzymania skrajni wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów;

13) cięcia techniczne polegające na odsłonięciu latarni oświetlenia ulicznego wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów;

14) wycinka krzewów z karczowaniem i wywozem;

15) przycinanie krzewów wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów w m2 powierzchni cięcia;

16) usuwanie karp (karczowanie) z wywozem i kosztami zagospodarowania pozostałości;

17) frezowanie pni z wywozem;

18) wymiana gruntu pod nasadzenia;

19) uprzątnięcie złomów i wywrotów wraz z frezowaniem lub karczowaniem pnia, zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów i drewna za;

20) zakładanie systemu wiązań elastycznych typu „Cobra” stabilizujących koronę drzewa z certyfikatami na jednym drzewie min. 2–3 szt. wiązań w zależności od potrzeby;

21) sporządzenie opinii ornitologicznej;

22) zawieszenie budki lęgowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji RDOŚ wraz z dokumentacją opisową i fotograficzną.

2. Zadanie nr 2 – wykonywanie nasadzeń obejmuje:

1) sadzenie drzew form naturalnych i piennych (w tym drzew w odmianach) o obwodzie pnia 12–14 cm mierzonej na wysokości 100 cm od nasady pnia;

2) sadzenie pnączy, krzewów w formie naturalnej, dla gatunków i odmian silnie rosnących wysokość (szerokość 60–80 cm), dla wolno rosnących (20–30 cm).

Wartość zamówienia podstawowego została wskazana w projekcie umowy (załącznik nr 1B do SIWZ).

Rzeczywisty zakres umowy (ilość i rodzaj zlecanych usług) zależeć będzie od potrzeb zamawiającego. Orientacyjne ilości poszczególnych rodzajów usług zostały podane w tabeli w rozdziale VII OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/08/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji obejmującego do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu zadań wskazanych w niniejszym OPZ.

Konieczność skorzystania z prawa opcji zależy od wielu czynników które na dzień dzisiejszy są niewiadome, między innymi:

— gwałtowne, nieprzewidziane zjawiska pogodowe – huragany, podtopienia itp,

— ilość i złożoność wniosków interwencyjnych zgłaszanych na bieżąco przez mieszkańców miasta,

— ilość drzew przekazanych do wycinki/pielęgnacji przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Wartość zamówienia podstawowego wraz z wartością prawa opcji stanowi maksymalną wartość zamówienia.

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamawiający winien złożyć wykonawcy nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Zadania w ramach prawa opcji będą wykonywane na tych samych zasadach co zamówienie podstawowe.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na transport (wywóz) odpadów bądź wpis do ewidencji firm transportujących odpady, wynikające z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Zezwolenie na transport musi być wystawione na wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.

Informacja w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ – część IV: Kryteria kwalifikacji – sekcja A).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 200 000,00 PLN.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) zdolność zawodowa – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, w ramach których wykonano wycinkę i pielęgnację drzew (w tym jedna na terenach zieleni zabytkowej), sadzenie drzew i krzewów – o wartości łącznie co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

b) zdolność techniczna – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

— pilarka spalinowa – w ilości minimum 4 szt.,

— frezarka do pni – w ilości minimum 1 szt.,

— rębak do zrąbkowania gałęzi i konarów – w ilości 1 szt.,

— środki transportowe do wywozu odpadów – 2 szt. (pojazdy o ładowności od 700 kg do 3,5 t lub większej), *

— urządzenie zabezpieczenia ruchu drogowego – tablica zamykająca „U-26a” ze strzałą „22” lampową halogenową lub LED: wolnostojąca lub na pojazdy i przyczepy – w ilości 1 szt.

* Wszystkie pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO 5;

c) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 10 osobami, w tym: jedną osobę posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi na terenach wpisanych do rejestru zabytków polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji i/lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, jedną osobę o wykształceniu ogrodniczym lub pokrewnym, cztery osoby o uprawnieniach pilarza, w tym co najmniej dwie uprawnione do pracy na wysokości, czterech pracowników fizycznych oraz co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drodze.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1B do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Zakład Zieleni Miejskiej Katowice, ul. Kościuszki 138, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/zzm/) i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020