Árubeszerzések - 2377-2019

03/01/2019    S2    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2019/S 002-002377

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cibulka Zita
Telefon: +36 306036526
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére_Második Eseti Szerződés megkötésére irányuló írásbeli konzultáció

II.1.2)Fő CPV-kód
34600000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen írásbeli konzultáció tárgya, illetőleg mennyisége:

Az eljárás első részének eredményeként megkötött Keretmegállapodás keretén belül 8 db, a dokumentációban közölt műszaki tartalomnak megfelelő motorvonat beszerzése és az erre vonatkozó Második Eseti Szerződés megkötése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 119 600 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80590000
22472000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás 40 db nagykapacitású, minimum 600 ülőhellyel rendelkező villamos motorvonat szállítására, üzembe helyezésére, illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika, üzemeltetési készlet) teljesítésére a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint, a MÁV-START Zrt. részére.

Ajánlatkérőt a keretmegállapodás alapján „lehívási”, azaz esti szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség nem terheli, azonban Ajánlatkérő vállalta, hogy amennyiben írásbeli konzultációt folytat le, a megkötendő Első Eseti Szerződésben legalább 10 db motorvonat leszállítását rendeli meg, mely mennyiség mellett a keretmegállapodás szerinti, a motorvonatok üzembe helyezéséhez és közlekedtetéséhez kapcsolódó egyes szolgáltatások (pl. dokumentáció átadása, oktatások, képzések, üzemeltetési készlet leszállítása) is teljesítendők. A későbbi konzultációk eredményeként kötendő további Eseti Szerződések kapcsán Ajánlatkérő vállalta, hogy Eseti Szerződésenként legalább 3 db motorvonat leszállítását rendeli meg azzal, hogy ezen Eseti Szerződések alapján már számos (jellegénél fogva újra nem leszállítandó) kapcsolódó szolgáltatás teljesítésére már nem kell, hogy sor kerüljön.

Jelen írásbeli konzultáció tárgya, illetőleg mennyisége:

Az eljárás első részének eredményeként megkötött Keretmegállapodás keretén belül 8 db, a dokumentációban közölt műszaki tartalomnak megfelelő motorvonat beszerzése és az erre vonatkozó Második Eseti Szerződés megkötése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15

II.2.14)További információk

A jelen írásbeli konzultáció kizárólag arra irányul, hogy az Ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tegyen a „Nettó egységár a További Eseti Szerződésre ajánlott egységárral [EUR]” részszempontra vonatkozóan. Az egyéb értékelési részszempontokra tett megajánlások nem képezik a jelen írásbeli konzultáció tárgyát.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 238-434039
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Második Eseti Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Stadler Bussnang AG
Ernst Stadler Strasse 4.
Bussnang
CH-9565
Svájc
Telefon: +36 305273015
E-mail: zoltan.dunai@stadlerrail.com, csaba.kiss@stadlerrail.com
Fax: +36 13274067
NUTS-kód: HU1
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119 600 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 119 600 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pontja alapján: a nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE253 90 95 79

2. Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Villamos motorvonatok betétkocsijainak festése

Villamos motorvonatok betétkocsijainak összeszerelése

Villamos motorvonatok üzembe helyezése

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2019