Доставки - 237748-2014

Компактен изглед

15/07/2014    S133

Люксембург-Люксембург: Офис консумативи за 7 eвропейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург – 06B30/2014/M022

2014/S 133-237748

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, сграда Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург
На вниманието на: отдел „Договори и доставки“
Адрес за електронна поща: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Факс: +352 4300-23570

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=523

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Официално наименование: Европейска инвестиционна банка, Център за преводи, Съд на ЕС, Сметна палата на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните, Европейски омбудсман
Град: Люксембург
Държава: Люксембург

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Офис консумативи за 7 eвропейски институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург – 06B30/2014/M022.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Брюксел, Люксембург, Страсбург.

код NUTS BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 500 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на офис оборудване (предимно оборудване за редактиране и архивиране) за Европейския парламент и други институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Вж. подробната покана, публикувана в TED.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 500 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. подробната покана в TED.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Отчети за приходи и разходи.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Годишен минимален оборот: 2 000 000 EUR през последните 3 приключени финансови години, положителна EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации) през последните 2 приключени финансови години. Вж. подробната покана в TED.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Референции (опит).
2. Влизане в онлайн тестова среда за поръчване на доставки.
3. Общо описание на управлението на качеството.
Вж. подробната покана в TED.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
Предвиден брой на операторите: 5
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 1. Съответствие с минималните финансови критерии за подбор и минималните критерии за опит; и
2. Задоволителен онлайн инструмент за поръчване на консумативи; и
3. Задоволителен предишен опит и цялостно управление на качеството, както е описано, от кандидатите.
Ако броят на кандидатите надвишава 5, те ще бъдат класирани по критерий 3 и ще бъдат избрани първите 5 кандидата.
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Цена. Тежест 50

2. Функционално качество и качество на околната среда. Тежест 50

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
06B30/2014/M022.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.8.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
английски. френски.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.7.2014