Szolgáltatások - 237772-2020

22/05/2020    S99

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 099-237772

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner József Balázs
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés – Körmend (M80) – Szombathely – Zanat kelet (M86)

Hivatkozási szám: EKR001233692019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az M86 autóút Körmend (M80) – Szombathely – Zanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, továbbá az építési engedély megszerzésére.

A felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII. törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: SZGYR.; 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet: KTVTR.;

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési Dokumentumok: KD; Tervezési szerződés: TSZ; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, Műszaki Leírás: ML. eng.: engedélyezési, tervdok.: tervdokumentáció

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 946 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útkategória: K.II. tervezési o., Tervezési sebesség: 110 km/h, Domborzati viszony: B; Forgalmi sávok száma: 2 x 2 sáv. Teljes tervezendő gyorsforgalmi úthossz egybefüggő cca. 26,0 km, új nyomvonalon, fizikai elválasztással.

A nyomvonal a tervezett M80–M86 és a 8 és 86 sz. főutak által határolt csomópontjából indul, figyelembe véve a 2013.11. hóban forgalomba helyezett 2x2 sávos szakasz (53,0–57,0 kmsz. között) esetleges felhasználását.

Feladatok: tanulmányterv, EVD, KHT, Natura2000 hatásbecslés (döntéselőkészítő tanulmány), a fentiek alapján engedélyezési tervdok. teljeskörű elkészítése, az építési és kapcsolódó engedélyek megszerzése. A tervezendő szakasz csatlakozik a Körmend M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak csomóponthoz, végpontja Szombathely (Zanat térsége) az M86 autóút.

Új M86 autóút tervezésénél biztosítani szükséges a 86. sz. és a 87. sz. főutak nyomvonalának folytonosságát.

Sorokpolány térségében csomópontot szükséges létesíteni, Sorokpolány tehermentesítése érdekében – a csomóponthoz kapcsolódóan – 2x1 sávos elkerülő út tervezése is tárgyi projekt része, kapcsolódva a meglévő 8704. jelű összekötő úthoz. A szakasz végcsomópontjainak megfelelő kialakítása érdekében figyelemmel kell lenni a további tervezett (távlati) és folyamatban levő fejlesztésekre: É-on a Szombathely–Kőszeg közötti közúti kapcsolat, a 87–89. számú főút Szombathely hiányzó ÉK-i elkerülő szakasz fejlesztése, D-en az M80 autóút Körmend-Szentgotthárd-Rábafüzes országhatár, az M76 autóút Zalaegerszeg–Körmend közötti szakasz fejlesztése.

Mennyiség:

Ny-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálati dokumentáció (masterplan) feldolgozása és a következtetések levonása,

Tanulmányterv, Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) valamint kapcsolódó munkarészek elkészítése,

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), Környezeti Hatástanulmány, Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció (KHT/KHV) készítése (környezeti és természetvédelmi kockázat vizsgálata), NATURA 2000 hatásbecslés készítése,

Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD I.) a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el; az ERD megszerzésével kapcsolatos feladat azonban a tervező feladata.

Érintett települések településrendezési tervdok. módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

Csomóponti kialakítások terv., különös tekintettel az M80–M86-8 sz. főút – 86. sz. főút csatlakozásra és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

Eng.-i tervdok. készítése,

Építési eng. megszerzése (magasép. eng. kivételével),

Komplex pihenőhely, egyszerű pihenőhely létesítésének vizsgálata, útépítési, közműépítési és magasép. eng. tervdok.-jának az elkészítése

Fix- vagy több hatóság ellenőrzését biztosító mobil mérőállomás és tengelysúlymérő állomás elhelyezésének vizsgálata, hatósági, üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, útépítési, közműép. és magasép. engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése,

Az önvezető járművek közlekedéséhez alkalmas infrastruktúra kiépítésének vizsgálata, tervezése, eng. tervdok. elkészítése.

Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi eng. megszerzése,

Jóváhagyott tervi anyaggal (eng. terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolg. nyilatkozatok beszerzése,

Az eng. tervdok. javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi létesítési, környezetvéd.).

Komplex pihenőhely(ek) és/vagy egyszerű pihenőhely(ek) tervdok. eng. való benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel.

Vasúti, közúti, vízfolyás keresztezése külön szinten, műtárgy (híd) megvalósításával. A gyorsforgalmi út esetében az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendsz. vizsg.: a funkció és hálózati szintű vizsgálat, annak összehangolása alapvető tervezői feladat. Részletes tervezői feladatok: ML-ben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.2) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M.2.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6) Indok: A részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges, egységes döntési pontok meghatározásának, ill. a gyorsforgalmi szakasz műszaki szempontból egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében. II.2.5) Felolvasólapon a tervezői díj és a szerzői jog ellenértéke díjelemek összértékét kell feltüntetni. AT-nek kereskedelmi ajánlatát a fentiek szerinti bontásban kell benyújtania.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 224-549862
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezés – Körmend (M80) – Szombathely – Zanat kelet (M86)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 946 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ÉRD - Régészeti dokumentáció - közúti biztonsági hatásvizsgálat - KIIT - Környezeti hatásvizsgálat - Natura2000

Hatásbecslés - műtárgyak tanulmánya - geotechnikai szakvélemény és mellékletei - környezetvédelmi munkálatokkal kapcsolatos

Tervezési feladatok (EVD) - (felszín alatti víz védelme, hulladékgazdálkodás - tájvédelem - levegőtisztaság védelem, zaj- és

Rezgésvédelem. Összegezés VI.1.10) pont

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményesen zárult.

Az eljárásban nem volt rész-ajánlattételi lehetőség.

Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

A nyertes közös ajánlattevők adószámai: 12602908-2-42; 13842217-2-41;

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30., 12602908-2-42) – FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37., 13842217-2-41) – Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81., 11901486-2-41) Közös Ajánlattevők (Vezető tag: TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.),

— UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7–13., 10554885-2-43),

— RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Villám u. 13., 10624672-2-42).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2020