Works - 237785-2022

Submission deadline has been amended by:  513373-2022
04/05/2022    S87

Poland-Warsaw: Works for complete or part construction and civil engineering work

2022/S 087-237785

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-734
Country: Poland
Contact person: Danuta Lechowicz-Królak
E-mail: Danuta.Lechowicz-Krolak@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
Internet address(es):
Main address: www.plk-sa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Main activity
Other activity: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją"

Reference number: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” na odcinku od stacji Giżycko (bez stacji Giżycko) do stacji Korsze (ze stacją Korsze).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31213300 Cable distribution cabinet
31321700 Signalling cable
31682530 Emergency power supplies
33124100 Diagnostic devices
34632000 Railways traffic-control equipment
34632200 Electrical signalling equipment for railways
39130000 Office furniture
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45213320 Construction work for buildings relating to railway transport
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 Construction work for gas pipelines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231600 Construction work for communication lines
45232300 Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45232320 Cable broadcasting lines
45232410 Sewerage work
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45312100 Fire-alarm system installation work
45312200 Burglar-alarm system installation work
45312300 Antenna installation work
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314100 Installation of telephone exchanges
45314300 Installation of cable infrastructure
45400000 Building completion work
45500000 Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
48000000 Software package and information systems
77211400 Tree-cutting services
45100000 Site preparation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

Linia kolejowa nr 38, odcinek Giżycko - Korsze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” na odcinku od stacji Giżycko (bez stacji Giżycko) do stacji Korsze (ze stacją Korsze).

Zakres Zamówienia obejmuje:

• wymianę nawierzchni kolejowej linii kolejowej nr 38 na odcinku od stacji Giżycko (bez stacji Giżycko, od km 152,850) do stacji Korsze (ze stacją do km 202,824), z podniesieniem dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN, z przebudową układów torowych na stacjach dla długości pociągów towarowych 750 m, wraz z wymianą nawierzchni na odcinkach stycznych linii kolejowych nr 353 oraz 259;

• wzmocnienie podtorza, przebudowę nasypów wraz z torowiskiem w miejscach przesunięcia linii kolejowej oraz udrożnienie i odbudowę odwodnienia;

• elektryfikację linii na odcinku Giżycko - Korsze z budową sieci trakcyjnej (od km 151,780 do km 202,600) wraz z odcinkową przebudową sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 353 na odcinku stycznym do realizowanej inwestycji;

• budowę elektroenergetycznych linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) na odcinku Giżycko – Korsze (od km 151,300 do km 202,900);

• rehabilitację lub przebudowę lub budowę lub likwidację obiektów inżynieryjnych – 84 obiekty

• poprawę bezpieczeństwa na 38 przejazdach kolejowo-drogowych (w tym likwidacja 7);

• modernizację 4 stacji (Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze) i 5 przystanków osobowych (Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn, Linkowo);

• przebudowę urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, oświetlenie, EOR, etc.);

• przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przekaźnikowe z nakładką komputerową, w tym przebudowę urządzeń zabezpieczających na przejazdach kolejowo-drogowych;

• przebudowę urządzeń telekomunikacji;

• likwidację lub rehabilitację lub budowę obiektów kubaturowych (w tym nastawnia Kętrzyn oraz Korsze).

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1.Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV oraz linia potrzeb nietrakcyjnych,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia, geotechnika,

j) wycinka zieleni,

k) urządzenia sanitarne.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej:

a) opracowanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej i sterowania ruchem kolejowym,

b) wykonanie Operatów Szacunkowych, jeśli zajdzie taka konieczność,

c) pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

4. Dokumentacji powykonawczej, w tym:

a) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

b) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Tom V SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust.1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust.1 pkt 2 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust.1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust.1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

4.W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Zał. nr 7a do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji alfa w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

5.W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Zał. Nr 7a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, którego wzór stanowi Zał. Nr 7a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem, którego wzór stanowi Zał. nr 3 do IDW lub innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym oddanie do dyspozycji Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

7.Wykonawca wskazujący Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Zał. Nr 7b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

8.Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby–do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 9.7.1-9.7.3 oraz pkt 9.7.5 dotyczących tych podmiotów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 500 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 130 000 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych powyżej:

1. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3.inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

1.W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana wykonana w ramach 1 (jednej) umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 km;

b) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana wykonana w ramach 1 (jednej) umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej jednotorowej, gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 km;

c) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej wykonana w ramach 1 (jednej) umowy, przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej 1 (jeden) peron;

d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 4 (cztery) zwrotnice;

e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego;

f) Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu: most lub wiadukt, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy;

g) Budowa lub Przebudowa w ramach jednej umowy co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowo-drogowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu – zabudowa komputerowych urządzeń samoczynnej lub półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz nawierzchni przejazdowej, obejmującej zarówno nawierzchnię kolejową i drogową.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

2.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

a) Dyrektor kontraktu - 1 osoba,

b) Kierownik Budowy – 1 osoba,

c) Kierownik robót torowych - 1 osoba,

d) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym - 1 osoba,

e)Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych- 1 osoba

Wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie ww. osób zostały wskazane w pkt 8.6.2. IDW.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a. co najmniej 2 szt. - żuraw samojezdny kolejowy lub samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t, w tym wymagany co najmniej 1 żuraw samojezdny kolejowy,

b. co najmniej 1 szt. - koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m³,

c. co najmniej 2 szt. - koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³,

d. co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

e. co najmniej 1 szt. – szlakowa podbijarka torowa,

f. co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru lub podbijarka z modułem do dynamicznej stabilizacji toru,

g. co najmniej 1 szt. - profilarka tłucznia,

h. co najmniej 1 szt. - profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,

(...)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ciąg dalszy sekcja III.1.3) ppkt 3 - Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych

i. co najmniej 1 szt. – oczyszczarka tłucznia z co najmniej 4 szt. wagonami do transportu odsiewek i tłucznia,

j. co najmniej 1 szt. - palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

k. co najmniej 1 szt. - pociąg sieciowy,

l. co najmniej 2 szt. - bramki suwnicowe poruszające się po szynach tymczasowo ułożonych na subwarstwie tłucznia lub bramki suwnicowe gąsienicowe poruszające się po subwarstwie tłucznia,

m. co najmniej 1 szt. - pociąg do wymiany toru - tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transportu starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym lub pociąg zrywkowo - układkowy z zespołem suwnic torowych,

n. co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 10 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu kruszywa wraz z lokomotywą,

o. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu określonych powyżej:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);

2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;

3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2;

4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW).

6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.W przypadku, o którym mowa w pkt 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w Tomie I SWZ - IDW.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

6 500 000,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości:

5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.

5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22 IDW.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy.

2. W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców występujących wspólnie, to przed podpisaniem umowy powinni oni przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone są w Tomie II SWZ - Warunki Umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszej Sekcji, dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w sekcji VI.3).

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod

adresem:https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2. Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy zadania ujętego w katalogu projektów przewidywanych do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W związku z brakiem decyzji o akceptacji KPO, zamawiający zastrzega, że udzielenie zamówienia uzależnione jest od przyznania środków z KPO po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i Radę. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (zgodnie z art. 257 ustawy Pzp).

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa OPZ.

4. Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji Zamówienia: 30 miesięcy, od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Szczególnych Umowy.

5. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w dokumentach Zamówienia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

6. Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania Platformy Zakupowej

oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności - postaci elektronicznej, podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z

obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców.

9. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim

wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.

10. Zamawiający informuje, iż Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub adresem e-mail:pomoc-pz2@marketplanet.pl .

11. W niniejszym Postępowaniu komunikacja prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

12. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu zostały szczegółowo określone w pkt 25 IDW.

14. Dot. sekcji IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej - ciąg dalszy:

Po dokonaniu wstępnego badania i oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w Postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W toku aukcji elektronicznej kryterium licytowanym będzie Całkowita cena brutto. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Zasady przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w pkt 21 IDW.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych Sekcjach Ogłoszenia o zamówieniu, wszelkie informacje znajdują się w Tomie I SWZ - IDW.

16. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto – waga: 100 %.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2022