Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 237789-2018

02/06/2018    S104

Danmark-Sorø: Tilvejebringelse af drift af offentlig belysning

2018/S 104-237789

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Baad Michelsen
E-mail: jbm@elmann.dk
Telefon: +45 20537288
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.soroe.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fremtidig drift, vedligehold, modernisering og evt. ejerskab af udelysanlæg i Sorø Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50232110 Tilvejebringelse af drift af offentlig belysning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

På vegne af Sorø Kommune, indbydes aktører hermed til at deltage i et udbud i konkurrencepræget dialog om den fremtidige vejbelysning i Sorø Kommune. På nuværende tidspunkt ligger Sorø Kommune i tvist med SEAS-NVE, vedrørende ejerskab og drift af Kommunens nuværende belysningsløsning. Den konkurrenceprægede dialog vil derfor kunne omhandle en bred vifte af løsninger, både med kommunalt ejerskab, og uden. Dialogen vil i sidste ende føre til en kontrakt, der kan omhandle såvel drift, som ejerskab og nyanlæg i forhold til udebelysningen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 560 053.44 DKK / Højeste bud: 5 261 733.74 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Det fysiske udelysanlæg er geografisk placeret i Sorø Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sorø Kommune ønsker gennem en konkurrencepræget dialog, at identificere den mest hensigtsmæssige model for drift, vedligehold, modernisering og eventuelt ejerskab af kommunens lysanlæg fremadrettet. Den hidtidige organisering på området, har ført til en tvist/forhandling med kommunens nuværende leverandør, SEAS-NVE, hvorfor Kommunen har set sig nødsaget til at lade samarbejdet ophøre. Da tvisten stadig er pågående, forbeholder Sorø Kommune sig ret til at annullere udbuddet, alt efter udfaldet af tvisten.

I lyset af dette, vil kommunen gerne i samarbejde med markedet, finde de mest hensigtsmæssige modeller for ovenstående, fremadrettet. Den konkurrenceprægede dialog vil derfor kunne omhandle en bred vifte af løsninger, både med kommunalt ejerskab, og uden.

Sorø Kommune koordinerer og forestår i samarbejde med kommunens rådgivere, udbudsprocessen som Ordregiver. Det er Ordregivers ambition, at en bredde af markedsaktører, inklusiv lokale små- og mellemstore virksomheder, skal have mulighed for at deltage i dialogen, med henblik på at identificere den bedste løsning fremadrettet. Dette afspejles også i vilkårene for prækvalifikation, der giver en flerhed af aktører mulighed for anmode om deltagelse.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design af den samlede løsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Innovation / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Da der er tale om en konkurrencepræget dialog, vil de(n) endelige løsning(er) være genstand for dialogen, frem mod færdiggørelse af det endelige udbudsmateriale, efter dialogens afslutning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 198-407512
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Fremtidig drift, vedligehold, modernisering og evt. ejerskab af udelysanlæg i Sorø Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/05/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Verdo Teknik A/S
CVR-nummer: 25481992
Postadresse: Agerskellet 7
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8920
Land: Danmark
Internetadresse: www.verdo.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 560 053.44 DKK / Højeste bud: 5 261 733.74 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, inklusiv udkast til kontrakt, skal opfattes som oplæg til dialog, og vil således være genstand for tilpasninger under dialogen, frem mod et endeligt udbudsmateriale, der vil ligge til grund for tilbudsgivernes endelige tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

1) Klager over ikke at være blevet prækvalificeret, skal indleveres senest 20 kalenderdage fra den dag, hvor meddelelse om prækvalifikation er modtaget;

2) Klager over endelig kontrakttildeling, skal indleveres senest 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af kontrakttildelingsbekendtgørelsen i supplement til EU-tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2018