Dienstleistungen - 237909-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Wieliczka: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 099-237909

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wieliczka
Nationale Identifikationsnummer: 351555364
Postanschrift: ul. Powstania Warszawskiego 1
Ort: Wieliczka
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-020
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Konieczny
E-Mail: magistrat@wieliczka.eu
Telefon: +48 122634100
Fax: +48 122786860

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.wieliczka.eu

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przetwarzanie odpadów komunalnych zebranych w ramach zadań: odbiór i zagospodarowanie odp. kom. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor I, sektor II, PSZOK

Referenznummer der Bekanntmachung: WGK-O.7031.2.30.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przetwarzanie odpadów komunalnych zebranych w ramach zadań: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor I miasto Wieliczka (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny); odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor II sołectwa gminy Wieliczka (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny); prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) (odpady wielkogabarytowe).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 900 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor I miasto Wieliczka (odp. wielkogabarytowe, zużyty sprz. elektr. i elektron.)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Wieliczka, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka w sektorze I obejmującym miasto Wieliczka (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Zadanie 1 – sektor I – odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 120 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor II sołectwa gm. Wieliczka (odp. wielkogab., zużyty sprz. elektr. i elektron.)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Wieliczka, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka w sektorze II obejmującym sołectwa gminy Wieliczka (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Zadanie 2 – sektor II – odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 160 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) (odpady wielkogabarytowe)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Wieliczka, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie PSZOK (odpady wielkogabarytowe).

Zadanie 3– odpady z PSZOK – odpady wielkogabarytowe – 220 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Zamawiający działając na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) uPzp, aby zapewnić przetwarzanie odpadów odbieranych od mieszkańców sektora I oraz sektora II gminy Wieliczka. Zamawiający ogłosił i przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej progi o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp (znak sprawy: WZP.271.7.2020) na przetwarzanie odpadów pochodzących z sektora I, z sektora II, z PSZOK w gminie Wieliczka, jednakże w częściach nr 2, 6, 9 unieważniono zamówienie. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż zachodzą łącznie wszystkie okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3) uPzp, tj.:

— zaistniała wyjątkowa sytuacja polegająca na możliwości wystąpienia zagrożenia sanitarnego, w przypadku braku możliwości przekazania do przetworzenia odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.

Ww. odpady mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na bieżąco pod rygorem wystąpienia zagrożenia sanitarnego. W związku z powyższym nie istnieje także możliwość zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówień,

— zaistniała sytuacji nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej progi o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp (WZP.271.7.2020). W wyznaczonym terminie oferty złożyło 2 Wykonawców. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w ośmiu częściach, natomiast w trzech częściach unieważniono postępowanie. Nie istniała także możliwość wcześniejszego wszczęcia postępowania z uwagi na fakt, iż podmioty prowadzące instalacje przetwarzania odpadów kalkulują ceny przetwarzania odpadów (na przyszły rok) dopiero pod koniec ostatniego kwartału roku poprzedzającego. Ponadto każdy Wykonawca prowadzący instalację przetwarzania odpadów nie może składać nieograniczonych deklaracji przejęcia odpadów, gdyż jest ograniczony limitami wskazanymi we właściwej decyzji na prowadzenie instalacji. W zakresie powyższych limitów Wykonawcy uwzględniają przede wszystkim ilość odpadów którą przetworzą w ramach kompleksowej umowy na odbiór odpadów z różnych gmin wraz z ich przetworzeniem. Powyższy stan faktyczny bardzo ogranicza krąg potencjalnych podmiotów, którzy chcą (lub mogą) ubiegać się o zamówienie niezależnie od zapisów zawartych w treści SIWZ Zamawiającego.

Zaistnienia wyjątkowej sytuacji nie można było przewidzieć, gdyż wynika ona ze zmian wprowadzonych:

— ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz

— ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe przepisy prawa skutkują zmianami (lub korygowaniem) kierunku strumieni odpadów kierowanych do poszczególnych instalacji przetwarzania oraz uszczelnianiem systemu odpadowego. W chwili obecnej podmioty prowadzące instalację przetwarzania odpadów niechętnie zawierają umowy na okres dłuższy niż 3 miesiące lub ceny są bardzo wysokie.

Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp, które zostało wszczęte 29.4.2020 (nr ogłoszenia DUUE 2020/S 084-199156).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor I miasto Wieliczka (odp. wielkogabarytowe, zużyty sprz. elektr. i elektron.)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Kraków sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 679 25 87 750; REGON: 357054048
Postanschrift: ul. Półłanki 64
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-740
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 216 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 144 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor II sołectwa gm. Wieliczka (odp. wielkogab., zużyty sprz. elektr. i elektron.)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Kraków sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 679 25 87 750; REGON: 357054048
Postanschrift: ul. Półłanki 64
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-740
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 288 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 192 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) (odpady wielkogabarytowe)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Kraków sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 679 25 87 750; REGON: 357054048
Postanschrift: ul. Półłanki 64
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-740
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 396 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 264 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w pkt VI.4.3) w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020