Supplies - 237934-2021

12/05/2021    S92

Romania-Craiova: Medical equipments

2021/S 092-237934

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
National registration number: 5002142
Postal address: Str. Tabaci nr. 1
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200642
Country: Romania
Contact person: Daniela Elena Ninoiu
E-mail: scjuc.achizitiipublice@gmail.com
Telephone: +40 251502445
Fax: +40 251502445
Internet address(es):
Main address: www.scjuc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118842
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru măști de protecție de uz sanitar de tip II, FFP2, FFP3

Reference number: 5002142_2021_PAAPD1290028
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Observatie: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 530 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte pentru “unul sau mai multe loturi”,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de tip FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima acord cadru=2;maxima=180.000

Valoare cel mai mare contract subsecvent=39.375,00

Natura si cantitatea prodeselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru livrarile directe de la producător, 10 puncte, 5 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Pentru cel mai mic termen ofertat, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare, se acordă 10 puncte. Pentru alt termen de livrare se acordă punctajul astfel: Tn = (Tmin / Tn) x 10, unde: Tmin este termenul de livrare cel mai mic ofertat, Tn fiind termenul de livrare pentru oferta n. Depășirea termenului maxim de 10 zile va conduce la declararea ofertei ca neconformă. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 630 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de tip FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima acord cadru=2;maxima=100.000

Valoare cel mai mare contract subsecvent=93.750,00

Natura si cantitatea prodeselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru livrarile directe de la producător, 10 puncte, 5 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Pentru cel mai mic termen ofertat, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare, se acordă 10 puncte. Pentru alt termen de livrare se acordă punctajul astfel: Tn = (Tmin / Tn) x 10, unde: Tmin este termenul de livrare cel mai mic ofertat, Tn fiind termenul de livrare pentru oferta n. Depășirea termenului maxim de 10 zile va conduce la declararea ofertei ca neconformă. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști faciale de uz medical – tip II

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima acord cadru=2;maxima=24.000.000

Valoare cel mai mare contract subsecvent=525.000,00

Natura si cantitatea prodeselor se regasesc in caietul de sarcini.

Observatie: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru indentificarea cu usurinta a caractiristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de: „sau echivalent”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru livrarile directe de la producător, 10 puncte, 5 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Pentru cel mai mic termen ofertat, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare, se acordă 10 puncte. Pentru alt termen de livrare se acordă punctajul astfel: Tn = (Tmin / Tn) x 10, unde: Tmin este termenul de livrare cel mai mic ofertat, Tn fiind termenul de livrare pentru oferta n. Depășirea termenului maxim de 10 zile va conduce la declararea ofertei ca neconformă. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 400 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I, locul II, locul II în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente vor fi:

1.• certificate de atestare fiscala cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

2. Ofertantii, tertii sustinatori subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincradrarea situatiilor prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ec. Ivanovici Laurentiu– Manager, Ec. Tanasie Gabriela- Director Financiar-Contabil, As. Med.Pr. Budulan Daniela- Director Ingrijiri,Dr. Geormaneanu Cristiana- Director Medical, Ec. Ninoiu Daniela Elena - Sef Birou Achizitii Publice, CJ. Toma Simona Maria, Ec. Badescu Gheorghita, As. Med. Pr. Preda Constanta - Asistent Sef Neonatologie,As. Med. Pr.KAssler Marcela- Asistent Sef Cardiologie, As. Tirziu Diana Marinela, Ec. Chirau Gileta Carmen, Ec. Buzatu Daniela - Sef Serviciu Aprovizionare.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerința nr.1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I, locul II, locul II în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele trebuie sa fie valabile LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.

Cerința nr.2. Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similar din ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati la valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I, locul II, locul II în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: -procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani); În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere de subcontrctare, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul); documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

— DUAE se genereaza in SICAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro) iar completarea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016

În situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, fără reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare. Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/05/2021