Supplies - 237939-2021

12/05/2021    S92

Romania-Mediaş: Steriliser

2021/S 092-237939

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Municipal Mediaş
National registration number: 4751469
Postal address: Str. Cloşca nr. 2
Town: Mediaş
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 551030
Country: Romania
Contact person: Adriana Nemes
E-mail: achizitii@spitalulmedias.ro
Telephone: +40 269842550
Fax: +40 269845564
Internet address(es):
Main address: http://spitalulmedias.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118818
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție stație centrală de sterilizare prin fonduri europene – Licitație 2

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare, instalare, punere in functiune, instruire personal si service in perioada de garantie pentru aparatura medicala achizitionata in vederea implementarii proiectului „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecției cu COVID-19” SMIS 141789. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.

Contractantul va avea termen de livrare si montaj de maximum sase luni calendaristice de la data semnării contractului și constituirii garanției de bună execuție.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 539 241.36 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Spital Municipal Medias, str. Closca nr.2

II.2.4)Description of the procurement:

Scopul acestei proceduri îl reprezintă furnizarea și montarea de aparatură medicală pentru implementarea cu succes a proiectului „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19”, conform prevederilor contractului de finanțare.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. Obiectul contractului este constituit de achiziția de dotări medicale în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere a candidatului/ofertantului

1. Declaratie privind neincadrare in prevederile art. 164 din Legea 98/2016

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

2. Declaratie conform art.165 din Legea 98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

3. Declaratie privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016

Ofertantul (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art.167, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. Acestea pot fi:

— motive de excludere privind insolvența/lichidarea,

— motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave,

— motive de excludere privind denaturarea concurenței,

— motive de excludere privind încetarea anticipată a contractelor, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.

4. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.59 si art. 60 din Legea 98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) declara ca nu se gaseste in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice alte situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cu membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasat pe locul unu clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica, impreuna cu Declaratiile privind neîncadrarea în prevederile art.164, 165 167. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.59 si art. 60 va fi incarcata odata cu DUAE si garantia de participare.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile la bugetul consolidat general si Certificate fiscale cu privire la impozitele si taxele locale, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul solicitarii de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile cf. legii,

— certificat de cazier fiscal pentru companie,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si vor fi incarcate in SEAP.

Nota:

a. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

b. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

c. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire,cf prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016 sunt: Manager: Constantin Gheorghe Nicorici, Director Financiar - Contabil: ec. Sanda Suciu, Departament Juridic- Ciprian Marius Man, Comisia de evaluare: Presedinte cu drept de vot Director Medical: dr. Jan Mircea Truta, Membrii: Inginer Electromecanic: Raul Aurel Josan, Sef birou aprovizionare: Adriana Minodora Nemes, ec. Hategan Vasile Nicolae, Gabor Balint Nemes, ec. Maria Letitia Voda, Insp. Bianca Pîntea, Membrii de rezerva:, ec. Adela Sâmpetrean, referent- Dorina Binder.

Conform art. 172 din Legea 98/2016 autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire criterii de capacitate referitoare la:

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

— Certificat constatator emis de ONRC prin care operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta si din care sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016. Documentele solicitate in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. Documentele vor fi scanate, semnate cu semnatura electronic si incarcate in SEAP,

— Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) -Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line la adresa de internet dedicata - https://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice,

— Ofertantul aflat pe locul 1 in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE,

— Alte documente edificatoare: autorizatii de distributie en gros, autorizatii de punere pe piata pentru produsele ofertate, dupa caz.

Nota:

— In cazul unei asocieri avizul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa,

— Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Finalizarea procedurii de atribiure prin închiderea contractului de achiziție publică este supusă următoarei Condiții:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizează până la data de 31.12.2021 cu posibilitatea de extindere în funcție de evoluția epidemiei sau pană la epuizarea legală sau convențională a oricărui efect pe care îl produce, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art.212 alin. (1) lit. C)teza a II-a din Legea nr. 98/2016 / art. (1) lit. C) teza a II-a din Legea nr. 99/2016, fiind imposibilă încheierea co... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare: Presedinte cu drept de vot Director Medical: dr. Jan Mircea Truta, Membrii: Inginer Electromecanic: Raul Aurel Josan, Sef birou aprovizionare: Adriana Minodora Nemes, ec. Hategan Vasile Nicolae, Gabor Balint Nemes, ec. Maria Letitia Voda, Insp. Bianca Pîntea, Membrii de rezerva:, ec. Adela Sâmpetrean, referent- Dorina Binder.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SICAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoană care se consideră vătămată are obligația să notifice autoritatea contractantă înainte de a se adresa CNSC sau instanței de judecată competentă cu privire la sol. de remediare în condițiile prevăzute în Legea 101/2016 modificată de OUG 45/2018.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/05/2021