Dienstleistungen - 237994-2022

04/05/2022    S87

България-Хасково: Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители

2022/S 087-237994

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ХАСКОВО
Национален регистрационен номер: 1752013040027
Пощенски адрес: ДОБРУДЖА №.6
Град: гр.Хасково
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Калинка Вунова
Електронна поща: kalinka.vunova@hs.eso.bg
Телефон: +359 38608113
Факс: +359 38608102
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15942
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/208893
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/208893
I.6)Основна дейност
Друга дейност: енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи,пожарогасителни системи и пожарни кранове в п/ст Димитър Канев и Административна сграда МЕР Хасково

Референтен номер: МЕР-ХС/2022/013
II.1.2)Основен CPV код
50413200 Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи,пожарогасителни системи и пожарни кранове в п/ст Димитър Канев и Административна сграда МЕР Хасково

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в административна сграда на МЕР Хасково.

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в п/ст Димитър Канев.

Ежегодно поддържане и обслужване на пожарните кранове (ПК) в административна сграда на МЕР Хасково.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 200.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Основно място на изпълнение:

Aдминистративна сграда на МЕР Хасково адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №6 и

п/ст Димитър Канев се намира в гр.Хасково ул.Никола Радев №7, община Хасково, област Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в административна сграда на МЕР Хасково.

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в п/ст Димитър Канев.

Ежегодно поддържане и обслужване на пожарните кранове (ПК) в административна сграда на МЕР Хасково.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Да притежава Разрешение за осъществяване на дейности по чл.129,ал.2,т.5 от ЗМВР:"Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения" на територията на цялата страна или на територията на която се намират обектите, предмет на настоящата поръчка. Доказва се с представянето на заверено копие на Разрешаване на дейностите по чл.129 ал.2 т.5 от ЗМВР.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът да е изпълнил услуги,вдлючващи дейности с обем и предмет, идентични или сходни * с предмета на поръчката през последните 3 / три / години, считано от датата на подаване на офертата:

Доказва се с представянето на декларация, съдържаща списъка с услуги ,който са идентични или сходни * с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години ,считано от датата на подаване на офертата.

2.Участникът да разполага с првоспособен персонал за изпълнение нанастоящата поръчка.Доказва се с представянето на списък с технически лица,които ще изпълнят дейностите по предмета на поръчката ,както заверени копия на валидни удостоверения ,съгласно изискванията на чл.6 от НАРЕДБА № 8121з-1100 от 9.09.2015 .ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА НА ТЪРГОВЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ,СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участикът да е изпълнил за последните три,години считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга включваща дейности с предмет,идентичен или сходен*с предмета и обема на поръчката.* Под услуга предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира : Поддържане и обслужване пожароизвестителна и пожарогасителни системи и кранове.

2.Участника да разполага с минимум едно техническо лице, с професионална компетентност за изпълнение на поръчката

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1.Участникът следва да отговаря на поставениет от възложителя изисквания в документацията за общественат апоръчка отностно лично състояние,критериите за подбор ,техническото и ценовото предложение. За участниците не следва да са налица обстоятелства по чл.54 от ЗОП.

Към датата на подаването на документите по ОП с обхват на дейности по сервизно поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения за осигуряване на ПБ, участникът не трябва да е с отнеман и/или временно отменян през последните три години документ за правоспособност (разрешение, сертификат) за гореописаните дейности.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът определен за изпълнител на поръчката трябва да представи , гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

-Парична сума внесена

- по банкова сметка на ЕСО ЕАД МЕР Хасково:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG23 BPBI 7926 1061 5379 01 банка:"Юробанк България" АД клон Хасково

- Банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност съгласно договора, в съответствие на Възложителя ,част от документацията за участие;

-Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя със срок на валидност , съгласно договора и доказателство за изцяло платена премия по нея.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Поръчката е финансирана със собствени средства на Възложителя.Условията и начина на плащане са съгласно проекта на договора от документацията за участие в процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/06/2022
Местно време: 09:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1.т.1 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комиситя за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/04/2022