Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 237994-2022

04/05/2022    S87

България-Хасково: Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители

2022/S 087-237994

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ХАСКОВО
Национален регистрационен номер: 1752013040027
Пощенски адрес: ДОБРУДЖА №.6
Град: гр.Хасково
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Калинка Вунова
Електронна поща: kalinka.vunova@hs.eso.bg
Телефон: +359 38608113
Факс: +359 38608102
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15942
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/208893
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/208893
I.6)Основна дейност
Друга дейност: енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи,пожарогасителни системи и пожарни кранове в п/ст Димитър Канев и Административна сграда МЕР Хасково

Референтен номер: МЕР-ХС/2022/013
II.1.2)Основен CPV код
50413200 Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи,пожарогасителни системи и пожарни кранове в п/ст Димитър Канев и Административна сграда МЕР Хасково

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в административна сграда на МЕР Хасково.

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в п/ст Димитър Канев.

Ежегодно поддържане и обслужване на пожарните кранове (ПК) в административна сграда на МЕР Хасково.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 200.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Основно място на изпълнение:

Aдминистративна сграда на МЕР Хасково адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №6 и

п/ст Димитър Канев се намира в гр.Хасково ул.Никола Радев №7, община Хасково, област Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в административна сграда на МЕР Хасково.

Ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система в п/ст Димитър Канев.

Ежегодно поддържане и обслужване на пожарните кранове (ПК) в административна сграда на МЕР Хасково.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Да притежава Разрешение за осъществяване на дейности по чл.129,ал.2,т.5 от ЗМВР:"Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения" на територията на цялата страна или на територията на която се намират обектите, предмет на настоящата поръчка. Доказва се с представянето на заверено копие на Разрешаване на дейностите по чл.129 ал.2 т.5 от ЗМВР.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът да е изпълнил услуги,вдлючващи дейности с обем и предмет, идентични или сходни * с предмета на поръчката през последните 3 / три / години, считано от датата на подаване на офертата:

Доказва се с представянето на декларация, съдържаща списъка с услуги ,който са идентични или сходни * с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години ,считано от датата на подаване на офертата.

2.Участникът да разполага с првоспособен персонал за изпълнение нанастоящата поръчка.Доказва се с представянето на списък с технически лица,които ще изпълнят дейностите по предмета на поръчката ,както заверени копия на валидни удостоверения ,съгласно изискванията на чл.6 от НАРЕДБА № 8121з-1100 от 9.09.2015 .ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА НА ТЪРГОВЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ,СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участикът да е изпълнил за последните три,години считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга включваща дейности с предмет,идентичен или сходен*с предмета и обема на поръчката.* Под услуга предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира : Поддържане и обслужване пожароизвестителна и пожарогасителни системи и кранове.

2.Участника да разполага с минимум едно техническо лице, с професионална компетентност за изпълнение на поръчката

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1.Участникът следва да отговаря на поставениет от възложителя изисквания в документацията за общественат апоръчка отностно лично състояние,критериите за подбор ,техническото и ценовото предложение. За участниците не следва да са налица обстоятелства по чл.54 от ЗОП.

Към датата на подаването на документите по ОП с обхват на дейности по сервизно поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения за осигуряване на ПБ, участникът не трябва да е с отнеман и/или временно отменян през последните три години документ за правоспособност (разрешение, сертификат) за гореописаните дейности.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът определен за изпълнител на поръчката трябва да представи , гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

-Парична сума внесена

- по банкова сметка на ЕСО ЕАД МЕР Хасково:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG23 BPBI 7926 1061 5379 01 банка:"Юробанк България" АД клон Хасково

- Банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност съгласно договора, в съответствие на Възложителя ,част от документацията за участие;

-Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя със срок на валидност , съгласно договора и доказателство за изцяло платена премия по нея.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Поръчката е финансирана със собствени средства на Възложителя.Условията и начина на плащане са съгласно проекта на договора от документацията за участие в процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/06/2022
Местно време: 09:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1.т.1 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комиситя за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/04/2022