Services - 237996-2020

22/05/2020    S99    Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence 

Pologne-Cracovie: Services de pratique médicale et services connexes

2020/S 099-237996

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adresse postale: ul. Kopernika 36
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Personalny, Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych, ul. Kopernika 19, pok. 2, 31-501 Kraków
Courriel: elaskowska@su.krakow.pl
Téléphone: +48 124247561

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.su.krakow.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zabezpieczenie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

II.1.2)Code CPV principal
85120000 Services de pratique médicale et services connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zabezpieczenie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 336 186.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Dyżury lekarskie pełnione zgodnie z zapotrzebowaniem oraz harmonogramem.

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: Jakościowe / Pondération: 5
Coût - Nom: Kompleksowości / Pondération: 5
Coût - Nom: Dostępności / Pondération: 5
Coût - Nom: Ciągłości / Pondération: 5
Coût - Nom: Finansowe / Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d'un concours
Explication:

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ze względu na spełnienie się przesłanek z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nimi, ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania (w tym, tj. 16.3.2017 r. dniu średni kurs euro według NBP wynosił 4,3165 PLN). Przepis ten stosuje się do ustawy o działalności leczniczej, na podstawie których to przepisów ogłoszono konkurs na dyżury lekarskie.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/03/2017
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sukurs-Med Anyszek, Stobiecki Sp.p.
Adresse postale: ul. Stoigniewa 13
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-572
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 336 186.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 2 336 186.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Adresse postale: ul. Kopernika 36
Ville: Kraków
Code postal: 31-501
Pays: Pologne

Adresse internet: http://www.su.krakow.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Adresse postale: ul. Kopernika 36
Ville: Kraków
Code postal: 31-501
Pays: Pologne

Adresse internet: www.su.krakow.pl

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję konkursową zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) wybór trybu postępowania;

2) niedokonanie wyboru oferenta;

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej szpitala. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Oferent biorący udział w postępowaniu, może wnieść do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydaje decyzję uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Dział Personalny Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych
Adresse postale: ul. Kopernika 19
Ville: Kraków
Code postal: 31-501
Pays: Pologne

Adresse internet: www.su.krakow.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/05/2020