Dienstleistungen - 238129-2020

22/05/2020    S99

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant

2020/S 099-238129

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC „CFR Călători” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Nina Botezatu
E-mail: karmen.popescu@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 725503815
Fax: +40 213151110

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfrcalatori.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Reparație planificată tip RR la LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM”

Număr de referinţă: SNTFCMR 21/2019 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2019-4594 (var.20.03.2019).
II.1.2)Cod CPV principal
50222000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru, precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 36
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 045-107442

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 310
Titlu:

Servicii de reparații planificate tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
05/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854

Adresă internet: www.relocsa.ro

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 12 840 971.00 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători” S.A.
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 213199528 / 122961

Adresă internet: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/05/2020

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
50222000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru, precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 36
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 35 076 720.75 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854

Adresă internet: www.relocsa.ro

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Valoarea totala a contractului subsecvent nr. 310/2019 se modifica de la 12 840 971,00 RON, fara TVA, la 12 939 364,00 RON, fara TVA, in urma serviciilor aditionale pentru „Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta Receptiei CFR pe fluxul de reparatii la locomotiva LDE EGM 989 care efectueaza reparatie planificata tip RR”, modificare contractuala, in conf. cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, conform actului aditional 4/5.5.2020 – valoare modificare 98 393,00 RON fara TVA.

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitatea unor lucrări, servicii sau produse adiţionale din partea contractantului/concesionarului iniţial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea motivelor economice sau tehnice şi a inconvenienței sau a dublării costurilor care împiedică schimbarea contractantului:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE].

Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului: este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare. Schimbarea contractantului este imposibila din urmatoarele considerente:Nu poate fi realizata din motive economice.

Descrierea motivelor: pe parcursul derulării contractului subsecvent nr. 310/6.9.2019 a apărut necesitatea efectuării unor servicii de reparații suplimentare – la ansamblurile, subansamblurile si piesele care nu au fost incluse în cadrul nomenclatorului din Anexa 2 şi nici in Anexa 3 din caietul de sarcini nr. DT6/05/38/2019, constatate pe fluxul tehnologic specific reparației planificate tip RR la locomotiva diesel electrică EGM 989, rezultatele fiind consemnate în procesele-verbale de constatare pe flux în comisie formată din reprezentanții societății reparatoare și Recepția Tehnică CFR Călători, in conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu poate fi realizata din motive tehnice.

Descrierea motivelor: deoarece serviciile de reparații suplimentare – la ansamblurile, subansamblurile si piesele care nu au fost incluse în cadrul nomenclatorului din Anexa 2 şi nici in Anexa 3 din caietul de sarcini nr. DT6/05/38/2019, constatate pe fluxul tehnologic specific reparației planificate tip RR la locomotiva diesel electrică EGM 989, acestea neregăsindu-se în documentele de referință ale caietului de sarcini şi implicit ale nomenclatorului de lucrări/servicii din conținutul caietului de sarcini care au stat la baza procedurii de atribuire, ținând cont de faptul că pe fluxul de reparații locomotivele sunt demontate, atât din punct de vedere tehnic și economic, este astfel imposibilă schimbarea contractantului inițial in conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor. Atribuirea unei alte societati a efect. acestor servicii de rep. suplimentare ar crea inconveniente majore entitatii contractante prin prisma faptului ca implica serv. de rep. in interiorul locomotivei, transportarea acesteia catre alt reparator, generand costuri suplim. atat pt. manopera, cat si pt. transportul locom., iar dupa efect. serv. de rep. suplim. constatate ar trebui sa fie readusa contractantului initial in vederea continuarii prestarii serv. planif. cf. normativelor in vigoare. Prevederea în caietul de sarcini a unor op. de înlocuire obligatorii de piese, ansamble, subansamble care de fapt se încadr. în limitele de uzură sau limitele normale de funcţ. şi nu necesită înloc., fără a avea o incidenţă clară de defectare a acestora sau fără o constatare şi verificare detaliată într-o uzină reparatoare specializată nu ar face altceva decât să genereze costuri supliment ale aut. contractante, majorând în mod nejustificat preţul iniţial al rep. planif. şi ar conduce la o utiliz. ineficienta a fd. publice. Majorarea pretului contractului reprezentant valoarea produselor serviciilor sau lucrarilor suplimentare este de 0,77 % din pretul contractului initial.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 34 978 327.75 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 35 076 720.75 RON